สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประธานฯ ชสค. ป้ายแดง

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 07:42 น.
 874
UploadImage
 
สันนนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ในโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และเป็นกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยโดยตำแหน่ง