สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 13:27 น.
 542
UploadImage

เลย/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563  นายพิสิฐ เพิ่มพูน  สหกรณ์จังหวัดเลย  มอบหมายให้นายอภิไท  มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ  เข้าติดตามการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)  พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูช้างป่าภูนกกก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เนื้อที่ประมาณ 8,612 ไร่ ของชาวบ้านน้ำพร และบ้านพรเจริญ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเกษตรกรได้รับจัดสรรที่ดินจากรัฐบาล สามารถใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ