สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยโสธร : จัดกิจกรรมดำนาอินทรีย์ สร้างความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:18 น.
 505
UploadImage

 
ยโสธร : จัดกิจกรรมดำนาอินทรีย์ สร้างความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดกิจกรรมดำนาอินทรีย์ โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร นางราตรี ป้องสนาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดยโสธร เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน กว่า 150 คน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์และข้าวอินทรีย์บ้านคำครตา (อินทรีย์) ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


กิจกรรมดำนาอินทรีย์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและเป็นการปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดแรงงานการผลิต และการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวอินทรีย์ โดยคำนึงถึงระบบนิเวศและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรโครงการทฤษฎีใหม่ จำนวน 9 อำเภอ กิจกรรมดำนาอินทรีย์ และการจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกของร้านค้าเอกชนในจังหวัดยโสธร

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร