สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีฯ กสส. ตรวจเยี่ยมโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:03 น.
 445
UploadImage


 
รองอธิบดีฯ กสส. ตรวจเยี่ยมโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก จำกัด สาขาบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้จัดพื้นที่เพื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มเติม โดยนำสินค้าเกษตร พืชผักผลไม้ปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร มาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคและสมาชิกสหกรณ์ทั่วไป รวมถึงผลผลิต จากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก ธ.ก.ส. สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน สินค้าจังหวัดตากและสินค้าเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดตากมาจำหน่าย ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าเพื่มขึ้น จากเดือนละ 150,000 บาท เพิ่มเป็นเดือนละ 160,000 บาท