สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองพิษณุโลก

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 08:47 น.
 522
UploadImage

 
สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองพิษณุโลก
 
(17 ก.ค.63) นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 17,18 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพาะเห็ดของนางสาวณัชชา ศรีคล้าย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านโปร่งนก ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 
UploadImage

UploadImage
 
 
ประชุมคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563
 
(17 ก.ค.63) นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17, 18 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563 คณะที่ 2.9 โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สหกรณ์จังหวัดและผู้แทนสหกรณ์จังหวัดในเขต 17,18 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
 
สำหรับประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น (สังกัดส่วนภูมิภาค) ในเขต 17,18 ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน จำแนกเป็น 2 สาขา คือ 1.สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น เป็นข้าราชการผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรโดยตรง 2.สาขาสนับสนุนนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้บรรลุเป้าหมายที่สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการดีเด่น (สังกัดส่วนภูมิภาค) ในเขต 17,18 ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ด้านการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย เพื่อดำเนินการคัดเลือกและประเมินผลงานส่งประกวดนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น และพนักงานราชการดีเด่น ประจำปี 2563 ในระดับประเทศ ต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 
สกก. พรหมพิราม เดินหน้าส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43
 
 (17 ก.ค.63) นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17, 18 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43 เยี่ยมชมจุดบริการรวบรวมรับซื้อผลผลิตข้าวของสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นายจรัญ พงษ์เผ่า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นายผิน ถือแก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ จุดบริการสหกรณ์สาขา 1 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
 
สำหรับในฤดูกาลผลิตนี้ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 268 ราย พื้นที่เพาะปลูก 7,536 ไร่ เป็นข้าวอายุสั้นใช้เวลาเพาะปลูก 95 วัน ซึ่งสหกรณ์ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจร ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง
 
ซึ่งขณะนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่ได้ทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จำนวน 1,725 ไร่ โดยสหกรณ์ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมรับซื้อผลผลิต มีปริมาณการรวบรวม จำนวน 1,141 ตัน คิดเป็นมูลค่า 9,789,780 บาท สหกรณ์รับซื้อในเกณฑ์ราคา 10,500 บาท ความชื้น 15% เป็นโครงการที่สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้น 1,500 - 1,800 บาท/ไร่ ส่งผลให้มีเกษตรกรในพื้นที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้นทุกปี

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 


วรนุช มีชัย/ภาพข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก