สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.ลงพื้นที่ภาคเหนือ บูรณาการโครงการอบรม และหารือ สกจ. สสจ.

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 20:23 น.
 683
UploadImage
 
สสท.ลงพื้นที่ภาคเหนือ บูรณาการโครงการอบรม และหารือ สกจ. สสจ.
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ให้ความรู้ด้านกฎหมายสหกรณ์ และหารือร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (ภาคเหนือ)
 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และนางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานฯ นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯ นายณรงค์ สุขโท้ กรรมการฯ พร้อมด้วยดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ และฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ์” รุ่นที่ 1 และ หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 (ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2563) และโครงการคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมหารือร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค (วันที่ 14 กรกฎาคม 2563) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนส์ สปา จ.นครสวรรค์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “Service mind เพื่องานสหกรณ์” รุ่นที่ 1 สสท.ได้เล็งเห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะประสบความสำเร็จได้ก็ด้วย การสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์ ด้วยการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถ สร้างความประทับใจและครองใจสมาชิกให้กลับมาใช้บริการสหกรณ์อย่างยั่งยืน ดังนั้น การบริการ “Service mind” จึง จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความสามารถ และทักษะ ไหวพริบ ในการให้บริการให้ตรงกับความคาดหวังของ ผู้รับบริการ อันจะส่งผลให้การทำงานดำเนินการไปอย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและ องค์กรสหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมที่ดีในการบริการสมาชิกสหกรณ์ และ เพื่อสร้างทักษะ ความชำนาญในการให้บริการจนสามารถสร้างความประทับใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ 2.3 เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การบริการอย่างเป็นระบบเป็นเครือข่าย

โครงการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ” จะเห็นได้ว่าในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ในทุกวันนี้ นอกเหนือจากการผลักดันให้การดำเนินงาน เป็นไปตามกลยุทธ์และ ทิศทางที่องค์กรได้วางไว้ สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์มักประสบอยู่คืออุปสรรคและปัญหา ซึ่งมีทั้งที่ คาดการณ์ไว้และที่คาดไม่ถึง จึงจำเป็นต้องลงมือ “แก้ปัญหาและตัดสินใจ” แต่บ่อยครั้งที่เป็นการแก้ปัญหาแบบ “สัญชาตญาณ” หรือ “แก้ไม่ตรง” ทำให้ปัญหานั้นหายไปเพียงชั่วคราว แล้วกลับมาเกิดขึ้นอีก และเกิดผลกระทบกับงาน อื่นตามมาจนส่งผลเสียหายมากมาย ดังนั้น การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) คือ กุญแจดอกสำคัญที่จะไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ในการวางแผนงานเชิงป้องกัน กระบวนการคิด วิเคราะห์ สถานการณ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาและอุปสรรคให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็น ระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ และเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ตัดสินใจและแก้ปัญหาที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการคณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมหารือร่วมกับ สหกรณ์จังหวัดสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และพบปะสหกรณ์สมาชิก 4 ภาค สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25 เห็นความ สำคัญที่คณะกรรมการ /ผู้ตรวจสอบกิจการ /ที่ปรึกษา สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีการประชุม หารือแนวทางและนโยบายของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกบสหกรณ์จังหวัด และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และพบปะสหกรณ์สมาชิกเพื่อให้สหกรณ์ได้รับรู้เข้าใจ นโยบายบทบาทและหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่มีต่อขบวนการสหกรณ์มากยิงขึ้น เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกบสหกรณ์จังหวัด และสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อพบปะสหกรณ์ แถลงความคืบหน้า รับทราบปัญหา อุปสรรคขบวนการสหกรณ์ และเพื่อให้สหกรณ์ได้มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้กบขบวนการ สหกรณ์มากยิ่งขึ้น
 
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage