สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 10:15 น.
 698
UploadImage
2 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.
นางมณีพรรรณ โคตรบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ชุดที่ 25) ครั้งที่ 8 /2563  โดยมีคณะกรรมการ สสท. ,รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่าย สายงานส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวฯ  มีวาระพิจารณาเรื่องสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดขอรับการอุดหนุนการประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด , ขอรับเงินอุดหนุนจัดโครงการและจัดประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรร์จังหวัดเพชรบุรี , ขอรับเงินอุดหนุนจัดโครงการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธิ์ , และพิจารณาร่างแผนงานงบประมาณสันนิบาตสหกรณ์ประจำปี 2564 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ

UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage