สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 17:34 น.
 982
UploadImage


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์
 
(27 มิถุนายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์” ในโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ของ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์

อนึ่งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ทะเบียนเลขที่ นบ 73801/001 เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการ อันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ทุกอาชีพ ในกรณีที่เสียชีวิต และเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย สส.ชสอ. เป็นองค์กรคู่ขนานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และยังเป็นองค์กรกลางที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในกลุ่มอาชีพต่างๆ อีก 6 สมาคมอันได้แก่
  1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
  2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
  3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการรัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.)
  4. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.)
  5. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ (สสอต.)
  6. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สถานประกอบการ (สสอป.)
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImageUploadImage

UploadImage