สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 09:17 น.
 695
UploadImage
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท
ภาคกลางและตะวันตก

                วันที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๓ นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายประยูร พะมะ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์, กลุ่มส่งสริมสหกรณ์ ๓ เข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก ๒๔ เมืองในการแจกถุงยังชีพ จำนวน ๑๒๐ ชุด ให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๔ ในตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้มีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการคัดเลือกประขาชนในพื้นที่เข้ารับถุงยังชีพในครั้งนี้ หลังจากนั้นนายประยูร  พะมะ ได้สอนแนะการบันทึกบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ที่ทำการชั่วคราวสหกรณ์บ้านมั่นคงหินเหล็กไฟ จำกัด ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage