สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิษณุโลก : ดันสหกรณ์สร้างโมเดลต้นแบบ ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 20:15 น.
 722
UploadImage
 

พิษณุโลก : ดันสหกรณ์สร้างโมเดลต้นแบบ ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร
 
วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกร 365 วัน/ปี เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมอาชีพเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตลอดปี โดยมีนายทรงยศ ไชยมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นายมนชัย จุ่นบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนนทรีย์ ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
 
นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า รัฐบาลได้มีแนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและโรคระบาดโควิด-19 เพื่อยกระดับของเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้สานต่อนโยบายของรัฐ โดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกร 365 วัน/ปี ภายใต้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ตามหลัก “ตลาดนำการผลิต” ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกให้เป็นโมเดลต้นแบบการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสม จำนวน 100,000 ไร่ มีเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้ใช้น้ำและสหกรณ์การเกษตรหลักระดับอำเภอ จำนวน 5,000 ราย มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรตลอดฤดูกาลผลิตทั้งปี เพื่อดำเนินการส่งเสริมตามแผนการเพาะปลูกพืช ประเภท ข้าว ข้าวโพด และถั่วเหลือง รวม 3 รอ
บ/ปี จำนวนพื้นที่ 20 ไร่/ราย เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี
 
นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางรายได้ ลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร การสนับสนุนเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำมาใช้พัฒนาการเพาะปลูกพืช จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต การรับซื้อผลผลิตในราคาประกันตามเกณฑ์คุณภาพจากภาคเอกชนในราคาที่เป็นธรรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด มีรายได้เฉลี่ยสุทธิไม่ต่ำกว่า 120,000 บาท/ปี/ราย สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านสหกรณ์ในสังกัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โทร.0-5598-3567 ต่อ 108

 
UploadImage
 
 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก