สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 15:11 น.
 651
UploadImage
ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี  2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ  โดยมีพลตำรวจเอก นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ดังกล่าว ฯ

การดำเนินงานบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา มีการดำเนินกิจการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มุ่งมั่นให้บริการจัดสวัสดิการประกันชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงและมั่นใจให้แก่สหกรณ์ ตรงตามเจตนารมณ์ ซึ่งคณะกรรมการชุดปัจจุบัน มุ่งมั่นบริหารจัดการดำเนินงานของบริษัท โดยแสวงหาการมีส่วนร่วมจากผู้ถือหุ้น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือนำพาให้ สวัสดิการประกันชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์ ที่จะสร้างความมั่นคง และเติมเต็มในหลักประกันชีวิต ให้แก่มวลสมาชิกสหกรณ์และบุคคลในครอบครัว ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

UploadImage
UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage