สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 4

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 113
แผนงานการฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร
 
หลักสูตร "การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์"
 
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสินเชื่อ หรือบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 50 คน /รุ่น
 
สอบถามเพิ่มเติมที่
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ฝ่ายฝึกอบรมวิชาการสหกรณ์ สถาบันพิทยาลงกรณ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-6693254 – 62 ต่อ 1033, 1008, 1090
โทรสาร 02-2411229 , 02-2414839
Email : clt_insti@hotmail.com
Line ID : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ