สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัดศรีสะเกษ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 12:33 น.
 689
UploadImage

 
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร
ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในจังหวัดศรีสะเกษ
                       
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ตามนโยบายรัฐบาล ในโอกาสเดียวกันได้มอบพันธุ์ไม้เพื่อส่งเสริมอาชีพ​การปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (ไม้ประดู่ มะค่า ไผ่ ไม้สัก) ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ​ในเขตพื้นที่อำเภอขุขันธ์ รวม 3 แปลง ได้แก่                    
1. ทำเลเลี้ยงสัตว์ป่าสังกัลสาธารณะ​ประโยชน์ ​ตำบลห้วยใต้ ​
2. ทำเลเลี้ยงสัตว์​ป่า บ้านน้อยใจดีสาธารณ​ประโยชน์​ตำบลห้วยสำราญ                     
3. ทำเลเลี้ยงสัตว์​ป่าบ้านยางชุมภูมิตำรวจ สาธารณประโยชน์​ตำบลห้วยสำราญ ​
 
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล โดยมอบให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะคณะทำงาน/เลขานุการ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานผู้เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด จำนวน 3 ครั้ง/ปี  ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดประชุม ฯ ครั้งที่ 1/2563 ไปแล้ว เมื่อวันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563
 
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ดังกล่าว มีดังนี้.-
1. การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานหน่วยงานภายในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด เพื่อมอบหมายภารกิจ เชื่อมโยงและติดตามผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
2. จัดอบรมพัฒนาอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 90 คน เพื่อให้มีความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ หลักสูตร การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพ และการผลิตสินค้าดินพร้อมปลูกเพื่อจำหน่ายสร้างเสริมรายได้
 
3. การมอบหมายเจ้าหน้าที่ ไปแนะนำ ส่งเสริม บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพช่วยเหลือเกษตรกร ในเขตพื้นที่ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล   
 
การประชุม ฯ ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช. ผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช. พ.ศ.2563 และ ผลการส่งเสริมการตลาดสินค้าของเกษตรกรสมาชิก
 
นายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายตามกรอบทิศทางตามที่กำหนดไว้ร่วมกัน โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมส่วนรวม เป็นสำคัญ

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว