สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระนอง : มอบบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุมังคุด เพื่อใช้ในการรวบรวมและกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 20 มิ.ย. 2563 เวลา 08:47 น.
 411
UploadImage

 
มอบบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุมังคุด เพื่อใช้ในการรวบรวมและกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค
 
            วันที่ 19 มิถุนายน 2563  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์  มอบหมายนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง ส่งมอบบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุผลไม้(ตะกร้า) จำนวน 9,000 ใบ ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดระนอง เพื่อใช้ในการรวบรวมและกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด–19 โดยมีนายยุทธนา แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดระนอง ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดระนอง ผู้นำชุมชน อสม. ฯลฯ  เป็นอย่างดี ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด
             สำหรับโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด – 19 มีเพื่อลดผลกระทบของสถาบันเกษตรกรจากการหยุดรับซื้อผลไม้ออกจากแหล่งผลิต โดยใช้สถาบันเกษตรกร เป็นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ผู้บริโภคในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างเสถียรภาพด้านปริมาณและราคาผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรผู้บริโภคผลไม้ทั่วไปให้เป็นไปตามกลไกตลาด  จังหวัดระนองมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ เป็นสหกรณ์ต้นทาง จำนวน  4 แห่ง คือ1) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด 2) กลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมบ้านในกรัง 3)กลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น และ 4)กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคา โดยเป้าหมาย กระจายมังคุดสู่ผู้บริโภค จำนวน 640 ตัน

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
เจสิญา  เกษแก้ว
ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง