สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

สสท.เชิญ รมต.กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ "เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง"

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 12:09 น.
 348
UploadImageสสท.เชิญ รมต.กระทรวงเกษตรฯ  เตรียมเปิดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
สัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ "เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง"
 
สสท.เห็นความสำคัญ ของวันสิ้นพระชนม์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เชิญรัฐมนตรี  
วางพวงมาลา ถวายแด่พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กำหนดจัดขึ้นครั้งแรก วันที่ 23 กรกฏาคมนี้
 
ดร.ปัณฐวิญช์  มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์ นำทีมเข้าพบ ท่านธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามงานด้านต่างๆ และเรียนเชิญท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน มาเป็นประธานเปิด งานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  สัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ "เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง" วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" ทรงสิ้นพระชนม์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2488 นับเป็นปีที่ 75 ของการสิ้นพระชนม์ของ"พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย"  สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อขบวนการสหกรณ์ไทย จึงเห็นควร  จัดงาน "วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญพระกุศล ถวายแด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กำหนดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญพระกุศล ถวายแด่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย และเพื่อกำหนดให้ ขบวนการสหกรณ์ไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยืดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

มีกิจกรรมร่วมกันรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และพร้อมใจกันจัดงาน รำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  อย่างแพร่หลาย เป็นประจำทุกปีประกอบกับในช่วง กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรคโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างๆ ไม่เว้นแม้แต่ภาคสหกรณ์ โดยเฉพาะ สมาชิกสหกรณ์ได้รับความเดือดร้อน   ในการประกอบอาชีพ ต้องหยุดประกอบกิจการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โรคโควิด 19  ส่งผลให้สมาชิก    ขาดรายได้ และไม่มีเงินส่งคืนเงินกู้ให้กับสหกรณ์ รัฐบาลโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์   และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตระหนักถึงปัญหา จึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือสมาชิก  สหกรณ์ ด้านหนี้สินและ   การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบกับเกิดกรณีปัญหาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีภาระหนี้สินจำนวนมากและต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยที่มีสหกรณ์ จำนวนหนึ่งได้ลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยฯ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการที่บริษัทการบินไทยฯ อาจจะไม่สามารถชำระคืนหนี้ (หุ้นกู้) ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด จึงต้องเร่ง ทำความเข้าใจ และหาแนวทางป้องกันปัญหาในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต