สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมฌาปนกิจ เชิญปธ.ปรเมศวร์ ไขข้อข้องใจ หารือกฎหมาย เพื่อปรับใช้ให้ถูกต้อง

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลา 19:27 น.
 785
UploadImage
       นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการปฏิบัติของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยในวันนี้ได้จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 สมาคม 7กลุ่มวิชาชีพ ครั้งที่1/2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวงกลม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน สฌ.สอ. ซึ่งเนื้อหาสาระส่วนใหญ่ ที่ได้พูดคุยในที่ประชุม เป็นการ สนองนโยบาย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องวิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่ายและการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การจัดทำสมุดประจำตัวสมาชิก ซึ่งในปัจจุบันสมาคม มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำ application เพื่อให้สมาชิก สามารถสอบถามข้อมูล หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของทางสมาคม ทำให้แนวทางการปฏิบัติงานสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันมากที่สุด และเป็นไปตามข้อระเบียบและข้อกฎหมายของทางสมาคม โดยรูปแบบของการจัดทำอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้สามารถ เข้าใจถึงหลักการปฏิบัติ และเน้นการตอบสนอง การเข้าถึง เกิดความเข้าใจ และพอใจในการบริการ ซึ่งทั้ง 8 สมาคม ได้ยืนหยัดดูแลสมาชิกด้วยความชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage