สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 23 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 726
โครงการวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
 
สัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ “เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง”
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
 
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 
ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 350 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิยูเนี่ยนในเขตพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 สหกรณ์ละ 1 คน
 
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์  สายส่งเสริม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0 2669 3254 - 63 ต่อ 1457 
โทรสาร : 0 2241 1047
E-mail : cltthailand@gmail.com
Line Official : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ
 
ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจานวน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า