สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปฏิทินกิจกรรม

กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารงานและการจัดสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.
 1649
โครงการสัมมนาผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
 
หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องการบริหารงานและการจัดสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ”
 
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
 
หมดเขตวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
 
ณ ห้องประชุมศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
กลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ
สหกรณ์ละ 1 คน จำนวน 200 คน
 
ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์  สายส่งเสริม
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0 2669 3254 - 63 ต่อ 1457 
โทรสาร : 0 2241 1047
E-mail : cltthailand@gmail.com
Line Official : @clt.coop
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ
 
***ในการปิดรับสมัครเมื่อกลุ่มเป้าหมายครบจานวน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***