สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอื่น ฯ ครั้งที่ 13/2563

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 16:11 น.
 895
UploadImage
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันการเกษตรกรอื่นๆ  ในคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 13/2563 โดยมีพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญเรื่อง พิจารณา แนวทางการดำเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์   โดยประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ ผู้แทนจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย , ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย , ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย , ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย , ชุมนุมสหกรณ์นิคมแห่งประเทศไทย  ได้ชี้แจงปัญหา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกันวิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาต่อไป  ณ ห้องประชุมอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพ

UploadImage
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
UploadImageUploadImage
UploadImageUploadImageUploadImage