สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุม หารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:37 น.
 734
UploadImage
16 มิถุนายน 2563
นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย , ผู้แทนจากสหกรณ์ฯ ที่ลงทุนในบริษัท การบินไทย จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม หารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด โดยคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อกำหนดบทบาทและแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ  ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

UploadImageUploadImage
UploadImage
UploadImage