สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอื่น

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 15:59 น.
 771
UploadImage
10 มิถุนายน 2563
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันการเกษตรกรอื่นๆ  ในคณะกรรมาธิการ การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 12/2563 โดยมีพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง เป็นประธานในที่ประชุม  ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีการเสนอประเด็นพิจารณาเรื่องการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เรื่อง การพัฒนาระบบประกันภัยพืชผล และระบบเกษตรพันธสัญญา และประเด็นพิจารณาการบริหารจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ สหกรณ์ และสถาบันการเกษตร  ณ ห้องประชุมอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพ


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage