สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 20:33 น.
 895
UploadImage


7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนำระบบการสหกรณ์มาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตของราษฎร ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแด
 
จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนางานสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการ โดยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการสหกรณ์ในโรงเรียน และการจัดกิจกรรมด้านการสหกรณ์ในโรงเรียนขึ้น และกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันสหกรณ์นักเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้และปลูกฝังหลักการและวิธีการสหกรณ์ให้กับเยาวชน