สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กล้วยไข่กำแพงเพชร”

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:40 น.
 531

UploadImage
 

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
“กล้วยไข่กำแพงเพชร”
 
วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายชวลิต  รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางผ่องศรี  รวมสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร, คณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กล้วยไข่กำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา  คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการต่ออายุหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และแนวทางในการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มมูลค่าและภาพลักษณ์ให้บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กล้วยไข่กำแพงเพชร”

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage