สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:25 น.
 505
UploadImage
เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
 
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับสมาชิกสถาบันเกษตรกร และได้มอบหมายให้ นายอภิไท  มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรท่าลี่ จำกัด อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ปากชม ท่าลี่) และผู้แทนเกษตรอำเภอท่าลี่  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้อธิบายและชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มสมาชิก สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมนี้เกษตรกรสมาชิกขอบคุณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้จัดโครงการฯ นี้มาให้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยแล้ง ทำให้มีระบบน้ำทำการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
อรดา  เข็มจันทร์
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย