สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สังคมข่าวสหกรณ์ สนง.สหกรณ์อุดรธานี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:00 น.
 383
UploadImage

 
ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

UploadImage
 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ สหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด​ จำกัด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรโนนสะอาด จำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย มีวัตถุประสงค์นำเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไปเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ


 
ชี้แจงเเนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


UploadImage
 
วันที่ 2 มิถุนายน 2563  นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหรณ์ 1 - 5 และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมชี้แจงเเนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เเผนงาน/โครงการ กลุ่ม ที่ 3 )ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับทราบเเนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจเเละสังคมของประเทศ ไปในทิศทางเดียวกัน
 


 
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

UploadImage

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
 


 
ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ผ่านระบบ ZOOM


UploadImage


วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล และแผนงาน/โครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์การปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุม
 
 
ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

UploadImage


วันที่ 26​ พฤษภาคม 2563 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยอำเภอบ้านดุง จำกัด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยอำเภอบ้านดุง จำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย มีวัตถุประสงค์นำเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไปเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ

 
ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

UploadImage


วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายอภิเดช ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​ 4 ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด จังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ​ จำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย มีวัตถุประสงค์นำเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไปเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ
 

 
ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

UploadImage


วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นางวนิดา​ อามาตย์ทัศน์​ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์​ เป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ สหกรณ์การเกษตรไชยวาน จำกัด อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรไชยวาน จำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย มีวัตถุประสงค์นำเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไปเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ
 
 


 
ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

UploadImage


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายอภิเดช ธรรมสอน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์​ 5 ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรกุดจับ​ จำกัด อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตรกุดจับ จำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย มีวัตถุประสงค์นำเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไปเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ
 


 
ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

UploadImage


วันที่ 28​ พฤษภาคม 2563  นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยได้พบปะสมาชิกสหกรณ์และได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยนำไปพัฒนาที่ดินให้มีแหล่งน้ำสำรองในช่วงวิกฤตภัยแล้งให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ราย มีวัตถุประสงค์นำเงินทุนปลอดดอกเบี้ยไปเจาะน้ำบาดาลไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ลดการพึ่งพาน้ำจากระบบชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างการเปลี่ยนแปลงระบบการทำเกษตรกรรมแบบพึ่งธรรมชาติ เป็นการเกษตรแบบบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดน้ำ