สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความพิเศษ : มนุษยสัมพันธ์ในสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 19:23 น.
 685
UploadImage

 
มนุษยสัมพันธ์ในสหกรณ์
 
การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิด ความเห็นที่เป็นอิสระ ปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้อง ตามเหตุตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วน (พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9)
 
สหกรณ์เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนในอาชีพเดียวกัน ต่างอาชีพกัน หน่วยงานเดียวกัน แล้วแต่ประเภทของสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท หากแบ่งตามอาชีพหลักของสมาชิกแบ่งได้ 2 ประเภท คือ สหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
 
รากฐานที่สำคัญของสหกรณ์คือสมาชิกสหกรณ์เป็นทั้งเจ้าของและผู้ใช้บริการ จะแตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่นๆ สมาชิกเป็นผู้เลือกคณะกรรมการดำเนินการ ทำหน้าที่บริหารสหกรณ์ เลือกผู้ตรวจสอบกิจการทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงาน คณะกรรมการดำเนินการจ้างฝ่ายจัดการ อันประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี สินเชื่อ ธุรการ อื่นๆ ตามความเหมาะสมของสหกรณ์แต่ละแห่ง ทั้งหมดถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในสหกรณ์ ที่จะนำมาสหกรณ์ให้ดำเนินงานต่อไป
 
ในองค์กรสหกรณ์เรามักจะพบปัญหาหนึ่งในหลายๆ ปัญหาคือ ความขัดแย้งในสหกรณ์ อาจเป็น ความขัดแย้งของคณะกรรมการดำเนินการด้วยกันเอง ความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการดำเนินการกับ ฝ่ายจัดการ ความขัดแย้งของฝ่ายจัดการด้วยกัน หรือผู้ตรวจสอบกิจการ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสมาชิกด้วยกัน งานนั้นหาได้ไม่ยาก งานไม่ได้ทำยาก ที่ยากคือการอยู่ร่วมกันของคนที่ต้องทำงานในองค์กร คนเราทำงานเก่งคนเดียว เก่งได้ไม่นาน รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย (เอาความเก่งของแต่ละคนมารวมกัน) หลายหัวดีกว่าหัวเดียว การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในองค์กร ทางหนึ่งคือการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาทีมงาน การทำงานเป็นทีมของทุกฝ่ายในสหกรณ์
 
มนุษยสัมพันธ์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ คือ การสร้างความเป็นมิตรหรือความสัมพันธ์เชิงบวก คิดบวกโดยเริ่มต้นทักทายกันก่อน เช้ามาทำงานยกมือไหว้ ส่งยิ้มให้กัน มีจิตอาสาที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ สมัยนี้จะหาคนที่มีจิตอาสาหาได้ยาก บางครั้งอาจถูกนินทาว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเองไปทำทำไม รวมทั้งการแสดงออกด้วยการให้เกียรติบุคคลต่างๆ ที่ต้องติดต่อประสานงานด้วย คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มักจะมีคนอยากเข้าหา พูดคุยปรึกษาด้วย ตรงกันข้ามคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มคนเหล่านี้หากไปขอความช่วยเหลือหรือติดต่องานกับใครมักจะไม่มีใครให้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือใดๆ การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องยาก การเป็นตัวของเรามีความจริงใจไปสู่บุคคลอื่นหรือสหกรณ์ มีความกระตือรือร้นสร้างความประทับใจในการทำงาน การเป็นผู้รับฟังที่ดี เข้าถึงจิตใจของผู้ร่วมกันในสหกรณ์
 
ธรรมชาติสร้างคนให้มี 2 หู 1 ปาก แสดงว่าธรรมชาติต้องการให้เราเป็นผู้ฟังมากกว่าเป็นผู้พูด พูดดีก็เป็นศรีแก่ตัว เราต้องรู้จักการปรับตัว สร้างสายสัมพันธ์กับบุคคลในสหกรณ์ มีความอดทน มองทุกสิ่ง ทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมชาติ มีความซื่อสัตย์ไว้ใจกัน ความซื่อสัตย์ไม่ต้องบอกแต่แสดงได้ด้วยการกระทำ การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในสหกรณ์ การพูดจาต้องไพเราะรักษามิตรภาพระหว่างบุคคล แสวงหาเครือข่ายเป็นมิตรกับทุกคน
 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีย่อมส่งผลสำเร็จในหน้าที่การงานและความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีมก็เช่นเดียวกัน ทีมงานที่สร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบาก จะไม่คงอยู่หากเราไม่รู้จักการ “ธำรงรักษา” ทีมงานปรารถนามิตรภาพที่แท้จริง จะนำมาซึ่งบรรยากาศช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แทนการสวม “หน้ากาก” หลอกลวงทำร้ายกัน ไม่มีใครทำงานเต็มที่หากต้อง แบ่งใจไว้ป้องกันตัว เผื่อโดนแทงข้างหลัง จากเพื่อนร่วมทีมและ “การสร้างทีมแห่งการประสาน” ประสานงาน ประสานใจ ประสานความร่วมมือ เปิดโอกาสให้ทุกคน หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน จะส่งผลให้เกิดความเข้าใจดีต่อกันในทีม

 
 
****************
นายมานะ อ่อนนุ่ม
นิคมสหกรณ์บ้านไร่
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร