สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหุ้นกู้การบินไทย

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน
 วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 16:39 น.
 165
UploadImage

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมหารือแนงทางการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้การบินไทย ว่าในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์ เรายินดีที่จะช่วยเหลือในส่วนที่สหกรณ์มีปัญหาในกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ไปลงทุนในบริษัทการบินไทย สันนิบาตสหกรณ์ได้ตั้งทีมนักกฏหมาย เพื่อช่วยเหลือให้คำแนะนำด้านกฏหมายและจับมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเป็นเจ้าภาพ ดูแลและให้คำแนะนำสหกรณ์ ซึ่งผมคิดว่าแนวทางแรกที่สหกรณ์ควรจะเดิน คือเร่งทำแผนพื้นฟูเพื่อให้บริษทการบินไทย จำกัด ก้าวผ่านปัญหา ที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าสหกรณ์ได้รับผลกระทบแต่เราเชื่อมั่นว่าหากทำแผนพื้นฟูภายใต้กฎหมายล้มละลาย กระบวนการพื้นฟูจะไม่ทำให้สหกรณ์เจ้าหนี้เสียหาย  โดยในวันนี้ที่ประชุม ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือร่วมกันแก้ปัญหาฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทย ซึ่งเป็นสายการบินของชาติ  

 พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์เจ้าหนี้  ร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหุ้นกู้การบินไทยโดยเบื้องต้นในครั้งนี้ด้วย โดยได้กล่าวว่า ชสอ.พร้อมที่จะยืนหยัดเคียงคู่กับสหกรณ์สมาชิกเราจะร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เชื่อมั่นว่าทางออกคือการร่วมมือกันของทุกๆ สหกรณ์ และเราต้องดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวันนี้ทางชสอ. ได้มีประเด็นข้อหารือกับสหกรณ์ดังนี้ 1. เรื่องแจ้งสรุปผลการประชุมกรณีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด  2. กระบวนการฟื้นฟูและแนวทางการศึกษาของสหกรณ์เจ้าหนี้ พร้อมหาทางออกในส่วนของสหกรณ์ ซึ่งในวันนี้ มีสหกรณ์ เข้าร่วมกว่า  17 สหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด ประกอบด้วย
ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด,ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ,ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด,ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด,ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด,ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด,ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด ,คณะทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ,ผู้แทนของบริษัททิพย ประกันชีวิต, ผู้แทนสถาบันเจ้าหนี้หุ้นกู้ที่ลงทุน ในบริษัทการบินไทย จํากัด   โดยที่ประชุมมีมติ สนับสนุนให้มีการฟื้นฟู บริษัทการบินไทย จํากัด ซึ่งเป็นสายการบินของชาติ โดยสหกรณ์มั่นใจว่า บริษัทการบินไทย จํากัด จะสามารถฟื้นฟูได้