สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 20:28 น.
 339
UploadImage
 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินหน้าติดตาม
“การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี”
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 13 ป่า มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,352,653 ไร่  ใน 12 จังหวัด จากกรมป่าไม้ และกรมป่าไม้แจ้งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ซึ่งในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 13 ป่า นั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้พิจารณาเพื่อให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราช – คลองกรูด – พุน้ำเค็ม ให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2548 จึงมอบหมายให้ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์บางสะพานดำเนินการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 
นิคมสหกรณ์บางสะพาน ได้ดำเนินการเชิญผู้นำหมู่บ้านในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆที่อยู่ในเขตมาเสวนาและทำความเข้าใจเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งเทศบาลที่อยู่ในเขตนิคมสหกรณ์บางสะพานเพื่อให้ความเห็นชอบให้นิคมสหกรณ์บางสะพานยื่นคำขอใช้พื้นที่ป่าไชยราช – คลองกรูด – พุน้ำเค็ม จำนวน 160,000 ไร่ เพื่อจัดในรูปนิคมสหกรณ์โดยใช้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 โดยอนุโลม ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์บางสะพานมีมติเห็นชอบให้นิคมสหกรณ์บางสะพานยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ดังกล่าวกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ตรวจสอบสภาพป่า(ป.ส. 22) เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ลงนาม(ป.ส. 22) เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าไชยราช – คลองกรูด – พุน้ำเค็ม จำนวน 156,078 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา โดยกำหนดระยะเวลา 30 ปี
                                                                                                    
 
ผู้เขียน : พรเทพ  สองสี                                                   
นิคมสหกรณ์บางสะพาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์