สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย/โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 15:49 น.
 814
UploadImage
 
เลย/โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2
 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายอภิไท  มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกไม้ผลภูหลวง  จำกัด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอวังสะพุง ภูหลวง เอราวัณ) โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ได้อธิบายและชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มสมาชิก สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมนี้เกษตรกรสมาชิกขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้จัดโครงการฯ นี้มาให้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยแล้ง ทำให้มีระบบน้ำทำการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรต่อไป
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

 

อรดา เข็มจันทร์
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย