สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางเบิด จำกัด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 14:24 น.
 550
 
UploadImage
 
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางเบิด จำกัด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายประวัติ แดงบรรจง สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ นายจะเลง พละทรัพย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และนางสาววิภาวรรณ หาญเชิงชัย นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางเบิด จำกัด โดยที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ธ.ค.62 จำนวน 446,215.95 บาท และพิจารณากำหนดแผนการดำเนินงาน รายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2563
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage