สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าสหกรณ์สู้ภัย COVID "ข้าวสารศรีสะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา"

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 10:09 น.
 666
UploadImage
 
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าสหกรณ์สู้ภัย COVID
"ข้าวสารศรีสะเกษ แลก สินค้าเกษตรพังงา"
 
การแก้ไขปัญหาด้านราคาผลผลิตการเกษตร จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สินค้าและผลผลิตของแกษตรกรมียอดจำหน่ายลดลง แนวโน้มราคาสินค้าตกต่ำ ทั้งการส่งไปจำหน่ายไปต่างประเทศและภายในประเทศ หน่วยงานราชการทั้งหลายมิได้นิ่งนอนใจ เกิดความร่วมมือบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเกษตรกร ภายใต้การสนับสนุนของ 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงพาณิชย์ และ กองทัพอากาศ โดยนำวิธีการตลาดที่เคยมีมาแต่ยุคโบราณที่เรียกว่า “การค้าต่างตอบแทน” (Barter Trade หรือ Barter System) ในปัจจุบันยังเป็นที่นิยมใช้และสามารถแก้ไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า/บริการโดยไม่ต้องใช้เงิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
           
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ตัวแทนจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ , สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ศรีสะเกษ จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปรับมอบและจัดส่งสินค้าเกษตรแลกเปลี่ยนกันด้วยวิธี “การค้าต่างตอบแทน” ระหว่าง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด กับ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ถนนอุปลีสาน ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 
นางอัญชลี ศรีหามาตย์ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ร่วมกับนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เน้นส่งเสริมเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาด เพื่อให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี และ มีช่องทางจำหน่ายที่แน่นอน โดยสนับบสนุนช่องทางจัดจำหน่าย และ ประสานการจับคู่เชื่อมโยงเพื่อแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของสถาบันเกษตรกรระหว่างจังหวัด
ด้านกองทัพอากาศ ภายใต้แนวคิด “ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ให้การสนับสนุนด้านการขนส่ง (ฟรี) โดยใช้ชั่วโมงฝึกบินของเครื่องบิน C-130 ซึ่งนักบินต้องทำการฝึกบินอยู่แล้ว มาใช้ให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดต่อทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลของ พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 
ผลสำเร็จการดำเนินงานในครั้งนี้ เกิดการตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างสหกรณ์ โดย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด (สกต.ศรีสะเกษ จำกัด) ได้นำ “ข้าวหอมมะลิ 100% และข้าวหอมมะลิเอไรซ์” ปริมาณ 10 ตัน มูลค่า 320,000 บาท แลกเปลี่ยน “ปลาฉิ้งฉ้าง” และ “กะปิ” ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พังงา จำกัด (สกต.พังงา จำกัด) ปริมาณ 1,400 กิโลกรัม และ 300 กิโลกรัม ตามลำดับ มูลค่าเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 246,000 บาท การส่งมอบสินค้าต่างตอบแทนได้ประโยชน์สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรทั้งสองฝ่าย และจะขยายผลให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ข้าวหอมมะลิศรีสะเกษ กับ ผลไม้ของจังหวัดพังงา ในโอกาสต่อไป 

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
วีระพงษ์ : ภาพ/ข่าว