สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธรรมมาภิบาลในสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 08:12 น.
 935
UploadImage

ธรรมมาภิบาลในสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปัจจุบันการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง สำคัญในการจัดระเบียบ       ให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึง ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลัง ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาภาวะวิกฤติ ภยันตรายที่หากจะมีมาในอนาคต เพราะสังคมจะรู้สึกถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส และความมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปกครอง แบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  สอดคล้องกับความเป็นไทย  รัฐธรรมนูญ  และกระแสโลกยุคปัจจุบัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กำหนดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเป็นโครงการยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการแนะนำส่งเสริม เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์ที่มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสมีความรับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สามารถดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นองค์กรที่เข้มแข็งมีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 เน้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีกิจกรรมคือ การส่งเสริมให้สหกรณ์ปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วย ธรรมาภิบาลอย่างสม่ำเสมอ และการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมมาภิบาลประจำปี

ซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการดำเนินการธรรมาภิบาลในสหกรณ์อย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการ นำหลัก  ธรรมาภิบาลมาถือปฏิบัติ และมีการดำเนินงานโดยยึดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสมาชิกอย่างแท้จริง จึงได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาล มีเป้าหมายสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 สหกรณ์ ภาคการเกษตร จำนวน 8 สหกรณ์ นอกภาคการเกษตร จำนวน 2 สหกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการประเมิณเบื้องต้นของสหกรณ์ โดยหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวมีด้วยกัน  9 ข้อ ประกอบด้วย
1.หลักประสิทธิผล 2.หลักประสิทธิภาพ 3.หลักการตอบสนอง 4. หลักภาระรับผิดชอบ  5.หลักความโปร่งใส 6.หลักการมีส่วนร่วม 7.หลักการมอบอำนาจ 8.หลักนิติธรรมและ 9.หลักความเสมอภาค

ทั้งนี้ สหกรณ์ที่จะผ่านเกณฑ์ประเมินตามหลักธรรมาภิบาลจะพิจารณาจากสหกรณ์นั้น ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ มีการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักของความคุ้มค่ามีการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์และการจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์โดยสมาชิกมีการพัฒนาคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นอกจากนี้ยังมีเรื่องหลักความเสมอภาคในการให้บริการและการทำงานรวมทั้งการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ยังจะตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ 1.การทุจริต พิจารณาจากพบเหตุว่าผู้เจตนากระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่นและทำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ หรือสมาชิก และบุคคลภายนอก 2.ข้อบกพร่องทางการบัญชี โดยจงใจฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชี 3.การกระทำนอกกรอบวัตถุประสงค์ ด้วยการทำหน้าที่และใช้อำนาจซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การดำเนินงานของสหกรณ์ และ 4.พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าความเสียหายสูงหรือส่งผลกระทบในวงกว้าง ทั้งนี้มิใช่การตรวจเพื่อจับผิด แต่ช่วยแนะนำให้สหกรณ์พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น

นางสาวธีพิมล  คงแก้ว
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ