สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลย/โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ ในไร่นา

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:23 น.
 417
UploadImage
 
เลย/โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ ในไร่นา
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้ นายอภิไท  มังธานี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร การจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะ จัดประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำ ในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เลย จำกัด อำเภอปากชม จังหวัดเลย  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเชียงคาน ท่าลี่ ปากชม) และผู้แทนเกษตรอำเภอปากชม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการเข้าร่วมประชุมฯ ด้วย
 
นายอภิไท มังธานี ได้อธิบายและชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้กับผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้แทนกลุ่มสมาชิก สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้เกษตรกรสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อสงสัย และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกเกษตรกร สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  จนเป็นที่เข้าใจ พร้อมนี้เกษตรกรสมาชิกขอบคุณกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้จัดโครงการฯ นี้มาให้ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาภัยแล้ง ทำให้มีระบบน้ำทำการเกษตร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกรต่อไป

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
อรดา เข็มจันทร์
ทีมงานประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย