สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

แวดวงสหกรณ์เมืองพิจิตร (30 05 2563)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 08:11 น.
 303
UploadImage

สหกรณ์จังหวัดพิจิตร ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์
และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายกฤษฎ์ จารุชาต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด และร่วมกับนายอัครวินท์ เกษวิริยะการ ประธานกรรมการสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด และนายศราวุฒิ เดชณรงค์ ผู้บริหารบริษัทศราวุฒิการเกษตร ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายให้ข้อมูลกับคณะขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด สหกรณ์การเกษตรลานกระบือ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขตปฏิรูปที่ดินตะแบกงามร่วมใจพัฒนา จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ที่มาศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพสมาชิกของสหกรณ์ชาวนาวังทรายพูน จำกัด ในการปลูกพืชอายุสั้น ได้แก่ การปลูกพริกซอส เพื่อส่งโรงงานและการปลูกกระหล่ำปลีในช่วงฤดูฝน ณ แปลงของนางสุจีรา ดีล้ำ นางสาววิมลรัตน์ เหล่าอ่อน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน และแปลงนางอรนุช ปล้องฉิ่ม ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน
 
 


UploadImage

ประชุมแผนโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านเกษตร

 
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมแผนโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) ศูนย์ข้าวชุมชนโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ) ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระชัยเข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
 
UploadImage

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่  29  พฤษภาคม  2563  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 หัวข้อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักการเขียนหนังสือราชการโดยมีนางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร จำนวน 25 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในงานสารบรรณ มีทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 
 
 
UploadImage
 
 
ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกแปลงตัวอย่าง/จังหวัด 1
ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563

วันที่  28  พฤษภาคม  2563  นางสาวไพรินทร์  สุขเล็ก  สหกรณ์จังหวัดพิจิตร  มอบหมายให้นางสาวสุรีลักษณ์  ศิริโชคธนทรัพย์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกแปลงตัวอย่าง/จังหวัด 1 แปลงตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 ณ แปลงเกษตรกรรมของนางสายหยุด  เพ็งแจ้ง เกษตรกรอำเภอทับคล้อ นายณรงค์  แฉล้มวงศ์  เกษตรกรอำเภอบางมูลนาก  นายมงคล  อินทร์ตา  เกษตรกรอำเภอดงเจริญ  และนางโชติกา พึงไชวรา  เกษตรกรอำเภอโพทะเล  เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้


 
 
UploadImage
 
ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดในบึงสีไฟ
ณ อุทยานบัวบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางสาวพนัชกร รักไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดในบึงสีไฟ ณ อุทยานบัวบึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในครั้งนี้ โดยได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืด ได้แก่ปลากินพืช (ปลาตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์เทศ) จำนวน 1,000,000 ตัว พันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1,500,000 ตัว พันธุ์กบ จำนวน 20,000 ตัว และพันธุ์ปลาบึก จำนวน 200 ตัว เพื่อเพิ่มจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำและช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์ของบึงสีไฟ
 UploadImage

ตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายกิตติวัฒน์ เรืองพัชรวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรเข้าตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด) ณ ที่ทำการสหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด เพื่อเป็นการกำกับดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรให้เกิดประสิทธิภาพและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนป้องกันปัญหาการเกิดข้อบกพร่องอันเกิดจากการดำเนินงานหรือการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์
 
  
UploadImage 
 
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
เพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านการเกษตร

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก สหกรณ์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. อนุพันธ์ ฉัตรศรีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ นางสาวพนัชกร รักไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร (ห้อง KM) ชั้น 2 ศาลากลาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้