สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขบวนการสหกรณ์โคราช ช่วยกระจายมังคุดหนุนสินค้าสหกรณ์ สู้ภัยโควิด-19

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 19:11 น.
 557
UploadImage
 
ขบวนการสหกรณ์โคราช ช่วยกระจายมังคุดหนุนสินค้าสหกรณ์ สู้ภัยโควิด-19
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด ช่วยกระจายผลไม้ (มังคุด) จังหวัดระยอง ภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด- 19 (สหกรณ์ปลายทาง) ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งจองทางออนไลน์และสั่งซื้อโดยตรง จากความร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด (สหกรณ์ปลายทาง) และสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จำกัด (สหกรณ์ต้นทาง) จังหวัดระยอง จำนวน 3,000 กิโลกรัม ตะกร้าล่ะ 243 บาท บรรจุตะกร้าละ 9 กิโลกรัม ๆ ละ 27 บาท จำหน่าย ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 โดยในจังหวัดนครราชสีมามีสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 สหกรณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบผลไม้ส่งออกต่างประเทศที่เคยได้ราคาดี จึงใช้เครือข่ายขบวนการสหกรณ์ที่มีอยู่ทุกจังหวัดช่วยกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอและได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน
            นางปาณชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กล่าวว่า “การกระจายผลไม้ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดี เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความช่องทางในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดและถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรมอีกด้วย”

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage