สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

สรุปยอดและรายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 17:30 น.
 160
รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์สามัคคี​ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565
ณ วัดธาตุเจดีย์ ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
**************************************
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ลำดับที่ รายนามผู้ร่วมทำบุญ กฐินสหกรณ์ฯ  จำนวนเงิน 
1 สหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร จำกัด 1,000.00
2 สหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัด 200.00
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรปราการ จำกัด 500.00
4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด 500.00
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
6 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด 1,000.00
7 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จำกัด 1,000.00
8 สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 2,000.00
9 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด 1,000.00
10 นายกิตติ ไกรสิงห์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด) 500.00
11 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
12 สหกรณ์การเกษตรฟากท่า จำกัด 1,000.00
13 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด 1,000.00
14 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด 1,000.00
15 นางสาวขวัญดาว จันทร์พุ่ม (สกก.ย่านตาขาว) 1.00
16 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด 500.00
17 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 3,000.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
19 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.เพชรบูรณ์ จำกัด 500.00
20 สหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ จำกัด 500.00
21 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด 500.00
22 สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด 500.00
23 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำกัด 1,000.00
24 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 3,000.00
25 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
26 สหกรณ์การเกษตรกระนวน จำกัด 500.00
27 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ จำกัด 3,000.00
28 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด 2,000.00
29 สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 2,000.00
30 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 500.00
31 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด 2,000.00
32 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
33 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด 1,000.00
34 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด 1,000.00
35 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
36 สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด 1,000.00
37 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด 1,000.00
38 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
39 สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 500.00
40 สหกรณ์การเกษตรอินทร์บุรี จำกัด 500.00
41 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด 1,000.00
42 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
43 สหกรณ์การเกษตรไพรบึง จำกัด 500.00
44 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด 300.00
45 สหกรณ์การเกษตรเมืองนครราชสีมา จำกัด 500.00
46 สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด 500.00
47 สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด 1,000.00
48 สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด 1,000.00
49 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จำกัด 500.00
50 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด 3,000.00
51 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 1,000.00
52 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเขื่อนเพชรโค้งข่อย จำกัด 500.00
53 สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 1,000.00
54 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
55 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จำกัด 1,000.00
56 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา จำกัด 500.00
57 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 3,000.00
58 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเสนาณรงค์ จำกัด 500.00
59 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด 500.00
60 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด 500.00
61 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จำกัด 1,000.00
62 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัด 1,000.00
63 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด 2,000.00
64 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด 2,000.00
65 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด 1,000.00
66 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคกม่วง จำกัด 2,000.00
67 สหกรณ์การเกษตรจักราช จำกัด 500.00
68 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด 500.00
69 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด 1,000.00
70 สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด 1,000.00
71 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด 2,000.00
72 ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด 1,000.00
73 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 1,000.00
74 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด 1,000.00
75 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำกัด 600.00
76 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด 2,000.00
77 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จำกัด 1,000.00
78 สหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด 300.00
79 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาส จำกัด 500.00
80 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 500.00
81 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด 472.00
82 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำกัด 972.00
83 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 1,000.00
84 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด 500.00
85 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด 1,000.00
86 สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด 1,000.00
87 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ที เค ที จำกัด 500.00
88 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด 1,000.00
89 สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด 500.00
90 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จำกัด 2,000.00
91 สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด 2,000.00
92 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด 1,000.00
93 ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด 1,000.00
94 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด 500.00
95 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จำกัด 500.00
96 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 1,000.00
97 สหกรณ์การเกษตรห้างฉัตร จำกัด 500.00
98 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด 2,000.00
99 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 1,000.00
100 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด 1,000.00
101 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด 500.00
102 สหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ จำกัด 300.00
103 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด 1,000.00
104 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จำกัด 500.00
105 สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด 1,000.00
106 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำกัด 500.00
107 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด 1,000.00
108 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด 3,000.00
109 สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด 500.00
110 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด 2,000.00
111 สหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำกัด 500.00
112 สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด 500.00
113 สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด 500.00
114 สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด 1,000.00
115 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์ จำกัด 200.00
116 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำกัด 2,000.00
117 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด 500.00
118 สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด 500.00
119 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 2,000.00
120 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จำกัด 1,000.00
121 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม จำกัด 500.00
122 สหกรณ์นิคมทุ่งสง จำกัด 500.00
123 สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ตรัง จำกัด 500.00
124 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครนายก จำกัด 500.00
125 สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห์ จำกัด 1,000.00
126 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่ จำกัด 500.00
127 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด 500.00
128 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด 1,000.00
129 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด 1,000.00
130 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด 500.00
131 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด 500.00
132 สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด 1,000.00
133 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำกัด 1,000.00
134 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกระทรวงสาธารณสุขอุบลราชธานี จำกัด 472.00
135 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือสหยูเนี่ยนเขตบางชัน จำกัด 2,000.00
136 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จำกัด 500.00
137 สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด 1,000.00
138 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำกัด 500.00
139 สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด 1,000.00
140 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 3,000.00
141 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโอสถสภา จำกัด 2,000.00
142 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 1,000.00
143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จำกัด 500.00
144 สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด 1,000.00
145 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด 1,000.00
146 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 จำกัด 500.00
147 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด 500.00
148 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด 1,000.00
149 สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด 1,000.00
150 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด 1,000.00
151 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด 500.00
152 สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด 1,000.00
153 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด 300.00
154 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด 1,000.00
155 สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด 500.00
156 นางมธุมิศร์ หุตบัวรัตน์ (สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด) 50.00
157 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด 1,000.00
158 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 5,000.00
159 สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด 2,000.00
160 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด 1,000.00
161 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด 1,000.00
162 พันเอกหญิง ปฤษณา นะวะมวัฒน์ 1,000.00
163 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี จำกัด 992.00
164 สหกรณ์การเกษตรเขาสวนกวาง จำกัด 1,000.00
165 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชลบุรี จำกัด 1,000.00
166 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านพุตะแบก จำกัด 1,000.00
167 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด 500.00
168 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานแคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด 500.00
169 สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 จำกัด 500.00
170 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด 500.00
171 สหกรณ์การเกษตรสูงเนิน จำกัด 1,000.00
172 สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด 500.00
173 สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายทำไม้ภาคเหนือ จำกัด 500.00
174 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด 500.00
175 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จำกัด 1,000.00
176 สหกรณ์การเกษตรคลองขลุง จำกัด 1,000.00
177 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชัยภูมิ จำกัด 2,000.00
178 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค สปริง จำกัด 1,000.00
179 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (ซับกระดาน) จำกัด 1,000.00
180 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด 500.00
181 สหกรณ์การเกษตรกระทุ่มแบน จำกัด 1,000.00
182 สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด 500.00
183 สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด 500.00
184 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จำกัด 1,000.00
185 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกระบี่ จำกัด 500.00
186 สหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด 1,000.00
187 ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด 500.00
188 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำกัด 992.00
189 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด 1,000.00
190 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
191 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด 2,000.00
192 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุดรธานี จำกัด 500.00
193 สหกรณ์ออมทรัพย์พรมไทย จำกัด 1,000.00
194 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด 200.00
195 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี จำกัด 500.00
196 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด 500.00
197 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดยางเขาย้อย จำกัด 500.00
198 สหกรณ์ออมทรัพย์แอนเซลล์ จำกัด 300.00
199 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว จำกัด 300.00
200 สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด 500.00
201 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 3,000.00
202 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด 472.00
203 สหกรณ์ออมทรัพย์สยามฟูรูกาวา จำกัด 500.00
204 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด 3,000.00
205 สหกรณ์ออมทรัพย์  เสริมสุข จำกัด 1,000.00
206 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 1,000.00
207 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี จำกัด 492.00
208 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี จำกัด 1,000.00
209 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำกัด 2,000.00
210 สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด 1,000.00
211 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร จำกัด 1,000.00
212 สหกรณ์การเกษตรปากช่อง จำกัด 1,000.00
213 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรภาค 1 จำกัด 1,000.00
214 สหกรณ์การเกษตรหาดใหญ่ จำกัด 500.00
215 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.พิจิตร จำกัด 2,000.00
216 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จำกัด 1,000.00
217 สหกรณ์บริการชุมชนบ้านสัมฤทธิ์ จำกัด 300.00
218 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนากสิกรโคกวัด จำกัด 1,000.00
219 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 1,000.00
220 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 23 จำกัด 1,000.00
221 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด 500.00
222 ร้านสหกรณ์ ธกส. จำกัด 500.00
223 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ จำกัด 1,000.00
224 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ จำกัด 500.00
225 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด 1,000.00
226 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำกัด 1,000.00
227 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำปาง จำกัด 500.00
228 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด 1,000.00
229 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด 1,000.00
230 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกำแพงเพชร จำกัด 1,000.00
231 สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ชัยภูมิ จำกัด 1,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 224,215.00