สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 35)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 18:23 น.
 60
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 35)
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563  ณ วัดโนนทอง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
   
ที่ ชื่อสหกรณ์  จำกัด จำนวนเงิน
1 สอ.กรมควบคุมโรค          1,000.00
2 สอ.กทม.          2,000.00
3 สกก.ห้างฉัตร            500.00
4 สอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่            800.00
5 สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ          1,000.00
6 สกป.หนองกอก            200.00
7 สอ.กระทรวงมหาดไทย          2,000.00
8 สอ.กรมที่ดิน          1,000.00
9 รส.สิงห์บุรี            500.00
10 ส.แท็กซี่อาสาสมัคร          1,000.00
11 สอ.กรมอนามัย          1,000.00
12 สอ.ข้าราชการสรรพากร          1,000.00
13 สอ.เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง            500.00
14 สกก.เมืองตรอน          1,000.00
15 สกก.คงสามัคคี          1,000.00
16 สอ.ครูลำปาง          2,000.00
17 สอ.ตำรวจภูธรจ.ปทุมธานี          1,000.00
18 สอ.ครูศรีสะเกษ          1,000.00
19 สกก.จักราช            500.00
20 สกก.ราษีไศล            500.00
21 สกก.บ้านตาก          1,000.00
22 สอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม            500.00
23 สอ.ทีไอดี          1,000.00
24 สคน.ศูนย์กลางเทวา          1,000.00
25 นายสมชาย  รัตนอารี          1,000.00
26 สอ.ครูกำแพงเพชร          3,000.00
27 สอ.พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์          3,000.00
28 สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้            500.00
29 สกก.เมืองลำพูน            500.00
30 สอ.ครูอุตรดิตถ์          1,000.00
31 สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          1,000.00
32 สคน.เดชอุดม          1,000.00
33 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร          2,000.00
34 สกก.บึงสามัคคี          1,000.00
35 สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน            500.00
36 สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          1,000.00
37 สกก.ควนเนียง            500.00
38 สกก.เมืองจันทบุรี          1,000.00
39 สอ.กรมชลประทาน            500.00
40 สอ.ตำรวจแห่งชาติ          1,000.00
41 สกก.ตระการพืชผล          1,000.00
42 ส.เดินรถกระทุ่มแบน            500.00
43 สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์          1,000.00
44 สกก.เมืองศรีสะเกษ          1,000.00
45 สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา          1,000.00
46 สอ.ธพว.          1,000.00
47 สอ.ครูฉะเชิงเทรา          1,000.00
48 สอ.ตำรวจภูเก็ต            200.00
49 สกก.ไชโย            500.00
50 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ          1,000.00
51 สกก.เขาคิชฌกูฏ            500.00
52 สอ.ทหารเสือ          1,000.00
53 ส.ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว          2,000.00
54 สบ.ชุมชนชนแดน            200.00
55 สคน.คลองแบ่ง            500.00
56 สอ.สามัญศึกษาร้อยเอ็ด          2,000.00
57 สอ.ครูตาก            500.00
58 สบ.ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ          1,000.00
59 สกก.แม่สาย            500.00
60 สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          2,000.00
61 สคน.แม่ลาว            200.00
62 สอ.โรงพยบาลอุตรดิตถ์            500.00
63 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่            300.00
64 สอ.ครูสมุทรสาคร          1,000.00
65 สอ.กองทัพภาคที่ 3          1,000.00
66 ส.แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม          1,000.00
67 สอ.สาธารณสุขเลย            500.00
68 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจ.ตาก          1,000.00
69 สอ.ครูภูเก็ต          1,000.00
70 รส.มหาวิทยาลัย            600.00
71 สกก.จัตุรัส          1,000.00
72 สอ.ค่ายเสนาณรงค์            500.00
73 สอ.พนง.ในเครือสหยูเนียนเขตบางชัน          2,000.00
74 ส.เคหสถานกรุงเทพฯ          1,000.00
75 สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน          1,000.00
76 สอ.ร.8 พัน.3            230.00
77 สอ.เบญจมิตร          1,000.00
78 สอ.ครูลำพูน          1,000.00
79 สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น            500.00
80 สอ.ครูนราธิวาส            500.00
81 สอ.ครูสกลนคร          2,000.00
82 สอ.ครูพะเยา          2,000.00
83 สกก.พระธาตุผาแดง            500.00
84 สกก.ปักธงชัย            500.00
85 สกก.บ้านค่าย          2,000.00
86 สอ.สาธารณสุขยโสธร          1,000.00
87 ส.โคนมการเกษตรไชยปราการ          1,000.00
88 สคน.หนองห้าง          1,000.00
89 สอ.สาธารณสุขลำปาง          1,000.00
90 ส.โคนมวาริชภูมิ            500.00
91 สอ.พนง.บ.โตไกอิสเทิร์นรับเบอร์          1,000.00
92 สอ.การยางแห่งประเทศไทย          2,000.00
93 สกก.พยุหะคีรี            500.00
94 สอ.สาธารณสุขปทุมธานี            500.00
95 สอ.ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค            500.00
96 สอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว            500.00
97 นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์  บริวารกฐิน(ยารักษาโรค)            600.00
98 สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท.          1,000.00
99 สอ.ครูนครพนม            500.00
100 สอ.กระทรวงพาณิชย์          1,000.00
101 สกก.สีชมพูธนศิริ            500.00
102 สอ.ครูราชบุรี            500.00
103 สคน.เขาพระนอน            500.00
104 สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย          2,000.00
105 สกก.เมืองชัยภูมิ          1,000.00
106 สอ.พนักงาน ขสมก.          1,000.00
107 สอ.ครูเลย          2,000.00
108 สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่          1,000.00
109 สกก.กันทรลักษ์          1,000.00
110 สคน.บ้านโคกม่วง          2,000.00
111 สอ.สาธารณสุขหนองคาย          3,000.00
112 สกก.หนองไผ่          1,000.00
113 สอ.ตำรวจแพร่          1,000.00
114 สอ.สาธารณสุขชัยนาท          1,000.00
115 สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ          2,000.00
116 สกก.กันตัง            500.00
117 ชสอ.ไทยไอซีที          1,000.00
118 น.ส.อรนุช   กันภัย                550.00
119 สคน.โพธิ์ทองสร้างสรรค์            500.00
120 สกก.เพื่อการแปรรูปและการส่งออกจ.ตราด            180.00
121 สอ.กรมการปกครอง          2,000.00
122 สกก.สนม          1,000.00
123 พล.อ.จำนงค์  จันพร      (บริวารกฐิน)          1,650.00
124 สกก.พร้าว          1,000.00
125 สคน.อาซาฮี เทค ประเทศไทย            500.00
126 สอ.สมิทธิญาณและเพื่อน            500.00
127 สกก.วารินชำราบ          1,000.00
128 สกก.คลองหลวง            500.00
129 สคน.ธัญญาพร            300.00
130 สอ.พนักงานทีเคที            500.00
131 สอ.ตำรวจชุมพร            500.00
132 สกก.กรป.กลาง นพค.พัทลุง(สอง)            500.00
133 สอ.สาธารณสุขปัตตานี            600.00
134 ส.เคหสถานบ้านมั่นคงเพชรมณีสอยดาว            500.00
135 สกก.ร่วมใจ            500.00
136 ส.สยามเคหสถาน                 (รับใบเสร็จไปแล้ว)            500.00
137 สกก.ครบุรี            500.00
138 สกก.ดอยสะเก็ด            500.00
139 สกก.เมืองสระแก้ว          1,000.00
140 รส.กลุ่มเยื่อและกระดาษ            200.00
141 สอ.สามัญศึกษาจ.นครราชสีมา            500.00
142 สกก.สันป่าตอง          2,000.00
143 สคน.ม.ราชภัฏเชียงใหม่            300.00
144 สอ.สาธารณสุขตรัง          1,000.00
145 สอ.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม          1,000.00
146 สอ.ศูนย์การสุนัขทหาร          1,000.00
147 สกก.ท่าบ่อ          1,000.00
148 สอ.ครูชัยนาท          1,000.00
149 สอ.สาธารณสุขนครนายก            500.00
150 สอ.เสมาหนองคาย            500.00
151 สอ.ทนายความแห่งประเทศไทย            500.00
152 สอ.พนักงานยาสูบ          2,000.00
153 สอ.ครูมหาสารคาม          2,000.00
154 สอ.ครูเชียงราย          1,000.00
155 สอ.ตำรวจภูธรจ.ขอนแก่น          3,000.00
156 สอ.ปปข.8            500.00
157 ส.โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม            500.00
158 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย          1,000.00
159 สอ.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี            500.00
160 สคน.วัดยางเขาย้อย            500.00
161 สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น          2,000.00
162 สอ.สันนิบาตสหกรณ์ฯ          1,000.00
163 นางสาวชนิดา   ธรรมรัตน์            200.00
164 สกก.สีคิ้ว            500.00
165 สอ.อาปิโก กรุ๊ป          1,000.00
166 สอ.ตำรวจปัตตานี          1,000.00
167 สอ.กรมป่าไม้          1,000.00
168 ชสอ.          3,000.00
169 สอ.ตชด.ที่ 11          1,000.00
170 สคน.บ้านพรหมมาสตร์            472.00
171 สอ.สาธารณสุขจ.สุพรรณบุรี            500.00
172 สคน.นักกีฬาคนพิการ            500.00
173 สกก.เมืองลับแล          1,000.00
174 สกก.น้ำพอง          2,000.00
175 สอ.รพ.พระปกเกล้า          1,000.00
176 สกก.สามง่าม            200.00
177 สคน.กองทุนพรหมพิราม            500.00
178 รส.รพ.มหาราชนครราชสีมา            500.00
179 สกก.เชียงกลาง            500.00
180 สอ.พนักงานซิงเกอร์            500.00
181 สอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ          1,000.00
182 สอ.สาธารณสุขลำพูน          1,000.00
183 สอ.พนง.บ.การบินไทย          1,000.00
184 สคน.ครูแม่จัน            500.00
185 ส.เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา            500.00
186 ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์            850.00
187 สอ.โรงพยาบาลตรัง          1,000.00
188 สคน.คุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่            300.00
189 สบ.เดินรถบ้านค่ายระยอง            500.00
190 สอ.พนง.ไดซินและบริษัทในเครือ            300.00
191 สคน.บ้านคอโค            500.00
192 สอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.ลำพูน          1,000.00
193 สกก.วิหารแดง            500.00
194 สกก.ศุภนิมิตมหาสาราม            500.00
195 สอ.สาธารณสุขกาญจนบุรี          1,000.00
196 สอ.การเคหะแห่งชาติ          1,000.00
197 ชสก.สมุทรสาคร            500.00
198 สอ.ครูชลบุรี          1,000.00
199 สอ.สาธารณสุขอุทัยธานี          1,000.00
200 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน          3,000.00
201 ส.โคนมเชียงราย            500.00
202 สอ.ร.15 พัน.1          1,000.00
203 รส.โรงเรียนการบิน          1,000.00
204 สคน.ศรีหฤทัยขลุง          1,000.00
205 สอ.กองบิน 7            500.00
206 ส.นครนนท์แท็กซี่          1,000.00
207 สกก.แม่ใจ            500.00
208 สอ.ครูปราจีนบุรี          1,000.00
209 สอ.กรมวิชาการเกษตร            500.00
210 สกก.สารภี            500.00
211 สอ.ครูอำนาจเจริญ          1,000.00
212 สกก.นิคมฯเชียงพิณ            500.00
213 สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจ.ลำปาง            500.00
214 สอ.ครูนครราชสีมา          1,000.00
215 สกก.ตำบลแม่ลาว            300.00
216 สกก.ขาณุวรลักษบุรี          1,000.00
217 สอ.พนง.ถุงเท้าไทย            500.00
218 สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา          2,000.00
219 สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี          2,000.00
220 สอ.กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์            500.00
221 สอ.กรมศุลกากร          3,000.00
222 สอ.พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์            500.00
223 สอ.ครูยะลา          1,000.00
224 สคน.ดอยหล่อ            300.00
225 สอ.สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี          1,000.00
226 สอ.ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ          1,000.00
227 สอ.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์            500.00
228 สกก.วาปีปทุม          1,000.00
229 รส.ม.ร.ภ.เชียงใหม่            200.00
230 สกก.วิเชียรบุรี          2,000.00
231 สอ.สาธารณสุขกำแพงเพชร          1,000.00
232 สอ.รพช.สุรินทร์            500.00
233 สอ.บ.ไทยน้ำทิพย์          1,000.00
234 สอ.กลุ่ม เอส คิว ไอ            500.00
235 สกต.ธกส.พิจิตร          1,000.00
236 สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม          1,000.00
237 สน.วังพระธาตุ            500.00
238 สอ.ขส.ทอ.          1,000.00
239 สคน.นักบุญเปโตร          1,000.00
240 สอ.เลอองกาเวิลด์            410.00
241 สอ.ตำรวจน้ำ          2,000.00
242 สอ.ครูสงขลา          1,000.00
243 สกก.ตะพานหิน          1,608.00
244 สคน.เกาะคา          1,200.00
245 สกก.เมืองบุรีรัมย์            200.00
246 สคน.กาศเมฆสามัคคี            500.00
247 สอ.โรงพยาบาลสุโขทัย            500.00
248 สกก.ชาวไร่อ้อยบ้านโป่ง          1,000.00
249 สอ.กรมประมง          1,000.00
250 สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร          2,000.00
251 สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี          1,000.00
252 สกก.เมืองนครราชสีมา          1,000.00
253 สอ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ          1,000.00
254 สอ.สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์            500.00
255 สอ.นาวิกโยธิน          1,000.00
256 สคน.บ้านป่าอ้อ            500.00
257 สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจ.เลย            500.00
258 สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาลฯ          2,000.00
259 สกก.บ้านรางสีหมอกราชบุรี            500.00
260 สอ.ม.มหาสารคาม          1,000.00
261 สอ.พนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค          1,000.00
262 สอ.เสริมสุข          1,000.00
263 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน            500.00
264 สอ.กรมพลาธิการทหารบก          1,000.00
265 สอ.เลคิเซ่            500.00
266 ส.ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร            500.00
267 สบ.บ้านมั่นคงอำเภอชุมแพ            300.00
268 สคน.จอมทอง            300.00
269 ส.ปลาสวยงามแห่งสยาม          5,400.00
270 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา            500.00
271 สกก.ยางตลาด          1,000.00
272 สอ.บริษัท ทีโอที          2,000.00
273 สคน.ครูดอยสะเก็ด            200.00
274 สอ.กรมช่างอากาศ          3,000.00
275 สอ.กรมทหารพรานที่ 13            500.00
276 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่          1,000.00
277 สกก.เขื่อนเจ้าพระยา          1,000.00
278 สน.คีรีมาศ          1,000.00
279 สกก.ห้วยยอด            500.00
280 สคน.ตรอกนองทวีทรัพย์          1,000.00
281 ส.เคหสถานพัฒนาชุนชนแสนสุข          1,000.00
282 สกก.สว่างวีระวงศ์            500.00
283 ส.เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว            500.00
284 สกก.หัวตะพาน            500.00
285 ส.ผู้ปลูกหอมแดงพยุห์            500.00
286 สกก.พนา          1,000.00
287 รส.การค้าปราจีนบุรี            500.00
288 สอ.ม.สงขลานครินทร์          2,000.00
289 สกก.สว่างอารมณ์          2,000.00
290 สอ.ครูกระบี่          1,000.00
291 รส.โรงพยาบาลลำปาง            500.00
292 สกก.ดีที่เหมาะสมลำพูน            300.00
293 สบ.ชุมชนบ้านสัมฤทธิ์            300.00
294 สอ.เอ็มอาร์พี รวมใจออม            500.00
295 สคน.โนนสมบูรณ์มิตรเจริญ            200.00
296 สคน.ท่าแพม            500.00
297 สอ.กระทรวงยุติธรรม          1,000.00
298 ส.กลุ่ทดั๊บเบิ้ลเอ          1,000.00
299 สกก.เมืองมหาสารคาม          1,000.00
300 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร          1,000.00
301 สคน. 5 ธันวาพัฒนา            500.00
302 รส.โรงพยาบาลสมุทรปราการ            500.00
303 สกก.น้ำปาด            500.00
304 สกก.เมืองหนองคาย            500.00
305 สคน.หาดใหญ่          1,000.00
306 สอ.สถาบันอุดมศึกษาจ.สุรินทร์          1,000.00
307 สคน.ท่าขามสามัคคี            500.00
308 สคน.หมอสมวังแคว้ง          1,000.00
309 สอ.โรงพยาบาลเลย          1,000.00
310 สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์            500.00
311 สอ.กรมแผนที่ทหาร          1,000.00
312 สบ.พานทอง            500.00
313  สกก.แวงน้อย            579.00
314 สคน.ดาราธิวาสขนาดมอญ            500.00
315 สอ.โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย            500.00
316 สคน.ม่วงคำ            300.00
317 สคน.สะเมิงเหนือ            500.00
318 สอ.สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์          1,000.00
319 สกก.กระสัง          1,000.00
320 สกก.มหาราช            500.00
321 สบ.พนง.การไฟฟ้านครหลวง            500.00
322 สกก.พนัสนิคม          2,000.00
323 สอ.เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว            500.00
324 สกก.บุเปื่อย            500.00
325 สอ.ก้าวหน้า            500.00
326 สป.แม่กลอง          1,000.00
327 สอ.โรงพยาบาลนครนายก            500.00
328 สกก.เมืองเชียงใหม่          1,000.00
329 สคน.บ้านป่าชิง            500.00
330 ส.แก้วเกษตร            500.00
331 สอ.ม.เทคโนโลยีราชมงคล          1,000.00
332 สบ.ผู้ปฏิบัติงาน ทศท.          2,000.00
333 สกก.กุดข้าวปุ้น          1,000.00
334 สคน.ไร่โคกพัฒนา            500.00
335 สกต.ธกส.ระนอง            500.00
336 สกก.ลำปะทาว            500.00
337 ส.เดินรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสกลนคร            300.00
338 สอ.วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนลไทย            200.00
339 สอ.สาธารณสุขสมุทรสาคร            500.00
340 สกก.คลองขลุง            500.00
341 สกก.ไชยา          1,000.00
342 สอ.รวมใจฟาสโก้            500.00
343 สกก.บ้านกำแพงดิน            500.00
344 สคน.ทุ่งรวงทอง            500.00
345 สอ.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร            500.00
346 สอ.กรมช่างโยธาทหารอากาศ          1,000.00
347 สอ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ          1,000.00
348 สคน.บ้านไร่พัฒนา            500.00
349 สคน.บ้านหินเทิน          1,000.00
350 สคน.นิเดค          3,000.00
351 สกก.แม่ริม            500.00
352 สคน.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์            500.00
353 สอ.กลุ่มเยื่อและกระดาษ            300.00
354 สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ          1,000.00
355 สคน.ห้วยท่าช้าง            300.00
356 สคน.วัดใหม่ประเสริฐ            300.00
357 สกก.ท่าม่วง          1,000.00
358 สกก.แม่ทะ            300.00
359 สกก.ท่าใหม่            500.00
360 สคน.ชุมชนมหาโพธิ์          1,000.00
361 สอ. อสมท.          2,000.00
362 สกก.เมืองขลุง          1,000.00
363 สกก.กาบเชิง          1,000.00
364 สคน.รำจวนร่วมใจ            500.00
365 สคน.เรณูนคร            200.00
366 สคน.บ้านบุ่งไหม            500.00
367 สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย          1,000.00
368 สคน.ดอนสูงสามัคคี            500.00
369 สคน.ท่าแร่พัฒนา            300.00
370 สกก.สตึก          1,000.00
371 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น          1,000.00
372 สกก.ห้วยเม็ก          1,000.00
373 สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย          1,000.00
374 สอ.สาธารณสุขอำนาจเจริญ            500.00
375 สอ.สาธารณสุขพะเยา          1,000.00
376 สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร            300.00
377 ส.รถบริการท่าอากาศยานเชียงราย            500.00
378 สอ.รพช.ร้อยเอ็ด          1,000.00
379 สอ.นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส            500.00
380 สอ.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ          1,000.00
381 สกก.ภูเวียง          1,000.00
382 สกก.สำโรง            500.00
383 ส.เทพประสิทธิ์บริการ            300.00
384 สกก.บ้านโฮ่ง            500.00
385 สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ          1,000.00
386 สคน.เคหะรัษฎาภูเก็ต          1,000.00
387 สกป.ชุมตาบง            500.00
388 สอ.สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย            300.00
389 สอ.พนักงานอูเอโน            500.00
390 สคน.มาบไพพัฒนา          1,000.00
391 สกก.เมืองลพบุรี            500.00
392 สคน.บ้านซ่องวังจันทร์            500.00
393 สกก.ตาคลี            500.00
394 สกก.แม่จัน            500.00
395 สอ.สนง.คณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ          1,000.00
396 สกก.ทอผ้าไหมบ้านคู            500.00
397 ส.ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่            200.00
398 สอ.ครูแม่ฮ่องสอน            500.00
399 สกก.เมืองพล          1,000.00
400 สคน.วังดาบอ่างคีรี            500.00
401 สน.ปลายพระยา            500.00
402 สอ.พนง.การประปานครหลวง          3,000.00
403 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            500.00
404 สกก.โนนสะอาด          1,000.00
405 สอ.เครือสมิติเวช          1,000.00
406 สกก.สูงเม่น            500.00
407 สกก.หนองหวาย          1,000.00
408 ส.โคนมแม่วาง          1,000.00
409 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสอ.สธ.ไทย          5,000.00
410 สน.ท่ายาง            500.00
411 สกก.ศีขรภูมิ          1,000.00
412 สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32          1,000.00
413 สอ.ร.3 พัน 3          1,000.00
414 สกก.ทุ่งสง          1,000.00
415 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี            500.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      370,329.00