สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 35)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 18:23 น.
 1541
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 35)
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563  ณ วัดโนนทอง ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
      ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ที่ ชื่อสหกรณ์  จำกัด จำนวนเงิน เลขที่ใบเสร็จ วันที่โอน
1 สอ.กรมควบคุมโรค           1,000.00 060/2968 13 ส.ค. 63
2 สอ.กทม.           2,000.00 060/2969 17 ส.ค. 63
3 สกก.ห้างฉัตร             500.00 060/2970 17 ส.ค. 63
4 สอ.โรงพยาบาลบ้านหมี่             800.00 060/2971 17 ส.ค. 63
5 สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           1,000.00 060/2972 17 ส.ค. 63
6 สกป.หนองกอก             200.00 060/2973 17 ส.ค. 63
7 สอ.กระทรวงมหาดไทย           2,000.00 060/2974 17 ส.ค. 63
8 สอ.กรมที่ดิน           1,000.00 060/2975 18 ส.ค. 63
9 รส.สิงห์บุรี             500.00 060/2976 18 ส.ค. 63
10 ส.แท็กซี่อาสาสมัคร           1,000.00 060/2977 18 ส.ค. 63
11 สอ.กรมอนามัย           1,000.00 060/2978 17 ส.ค. 63
12 สอ.ข้าราชการสรรพากร           1,000.00 060/2979 18 ส.ค. 63
13 สอ.เอส เอส เค สแตมป์ปิ้ง             500.00 060/2980 18 ส.ค. 63
14 สกก.เมืองตรอน           1,000.00 060/2981 18 ส.ค. 63
15 สกก.คงสามัคคี           1,000.00 060/2982 18 ส.ค. 63
16 สอ.ครูลำปาง           2,000.00 060/2983 18 ส.ค. 63
17 สอ.ตำรวจภูธรจ.ปทุมธานี           1,000.00 060/2984 18 ส.ค. 63
18 สอ.ครูศรีสะเกษ           1,000.00 060/2985 18 ส.ค. 63
19 สกก.จักราช             500.00 060/2986 18 ส.ค. 63
20 สกก.ราษีไศล             500.00 060/2987 19 ส.ค. 63
21 สกก.บ้านตาก           1,000.00 060/2988 19 ส.ค. 63
22 สอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม             500.00 060/2989 18 ส.ค. 63
23 สอ.ทีไอดี           1,000.00 060/2990 19 ส.ค. 63
24 สคน.ศูนย์กลางเทวา           1,000.00 060/2991 19 ส.ค. 63
25 นายสมชาย  รัตนอารี           1,000.00 063/3107 เงินสด
26 สอ.ครูกำแพงเพชร           3,000.00 060/2993 18 ส.ค. 63
27 สอ.พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์           3,000.00 060/2994 19 ส.ค. 63
28 สอ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้             500.00 060/2995 19 ส.ค. 63
29 สกก.เมืองลำพูน             500.00 060/2996 19 ส.ค. 63
30 สอ.ครูอุตรดิตถ์           1,000.00 060/2997 19 ส.ค. 63
31 สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           1,000.00 060/2998 19 ส.ค. 63
32 สคน.เดชอุดม           1,000.00 060/2999 19 ส.ค. 63
33 สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร           2,000.00 060/3000 19 ส.ค. 63
34 สกก.บึงสามัคคี           1,000.00 064/3151 19 ส.ค. 63
35 สอ.สาธารณสุขจังหวัดน่าน             500.00 064/3152 19 ส.ค. 63
36 สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์           1,000.00 064/3153 19 ส.ค. 63
37 สกก.ควนเนียง             500.00 064/3154 20 ส.ค. 63
38 สกก.เมืองจันทบุรี           1,000.00 064/3155 20 ส.ค. 63
39 สอ.กรมชลประทาน             500.00 064/3156 20 ส.ค. 63
40 สอ.ตำรวจแห่งชาติ           1,000.00 064/3157 20 ส.ค. 63
41 สกก.ตระการพืชผล           1,000.00 064/3158 20 ส.ค. 63
42 ส.เดินรถกระทุ่มแบน             500.00 064/3159 20 ส.ค. 63
43 สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์           1,000.00 064/3160 20 ส.ค. 63
44 สกก.เมืองศรีสะเกษ           1,000.00 064/3161 20 ส.ค. 63
45 สอ.ครูพระนครศรีอยุธยา           1,000.00 064/3162 20 ส.ค. 63
46 สอ.ธพว.           1,000.00 064/3163 20 ส.ค. 63
47 สอ.ครูฉะเชิงเทรา           1,000.00 064/3164 20 ส.ค. 63
48 สอ.ตำรวจภูเก็ต             200.00 064/3165 19 ส.ค. 63
49 สกก.ไชโย             500.00 064/3166 เงินสด
50 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ           1,000.00 064/3167 18 ส.ค. 63
51 สกก.เขาคิชฌกูฏ             500.00 064/3168 19 ส.ค. 63
52 สอ.ทหารเสือ           1,000.00 064/3169 19 ส.ค. 63
53 ส.ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว           2,000.00 064/3170 21 ส.ค. 63
54 สบ.ชุมชนชนแดน             200.00 064/3171 19 ส.ค. 63
55 สคน.คลองแบ่ง             500.00 064/3172 21 ส.ค. 63
56 สอ.สามัญศึกษาร้อยเอ็ด           2,000.00 064/3173 20 ส.ค. 63
57 สอ.ครูตาก             500.00 064/3174 20 ส.ค. 63
58 สบ.ชุมชนหมู่บ้านกฤษดานครแจ้งวัฒนะ           1,000.00 064/3175 20 ส.ค. 63
59 สกก.แม่สาย             500.00 064/3176 21 ส.ค. 63
60 สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           2,000.00 064/3177 21 ส.ค. 63
61 สคน.แม่ลาว             200.00 064/3178 21 ส.ค. 63
62 สอ.โรงพยบาลอุตรดิตถ์             500.00 064/3179 21 ส.ค. 63
63 ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่             300.00 064/3180 21 ส.ค. 63
64 สอ.ครูสมุทรสาคร           1,000.00 064/3181 21 ส.ค. 63
65 สอ.กองทัพภาคที่ 3           1,000.00 064/3182 24 ส.ค. 63
66 ส.แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม           1,000.00 064/3183 24 ส.ค. 63
67 สอ.สาธารณสุขเลย             500.00 064/3184 24 ส.ค. 63
68 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจ.ตาก           1,000.00 064/3185 24 ส.ค. 63
69 สอ.ครูภูเก็ต           1,000.00 064/3186 24 ส.ค. 63
70 รส.มหาวิทยาลัย             600.00 064/3187 24 ส.ค. 63
71 สกก.จัตุรัส           1,000.00 064/3188 24 ส.ค. 63
72 สอ.ค่ายเสนาณรงค์             500.00 064/3189 24 ส.ค. 63
73 สอ.พนง.ในเครือสหยูเนียนเขตบางชัน           2,000.00 064/3190 24 ส.ค. 63
74 ส.เคหสถานกรุงเทพฯ           1,000.00 064/3191 24 ส.ค. 63
75 สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน           1,000.00 064/3192 24 ส.ค. 63
76 สอ.ร.8 พัน.3             230.00 064/3193 22 ส.ค. 63
77 สอ.เบญจมิตร           1,000.00 064/3194 20 ส.ค. 63
78 สอ.ครูลำพูน           1,000.00 064/3195 20 ส.ค. 63
79 สอ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 6 ขอนแก่น             500.00 064/3196 20 ส.ค. 63
80 สอ.ครูนราธิวาส             500.00 064/3197 24 ส.ค. 63
81 สอ.ครูสกลนคร           2,000.00 064/3198 25 ส.ค. 63
82 สอ.ครูพะเยา           2,000.00 064/3199 20 ส.ค. 63
83 สกก.พระธาตุผาแดง             500.00 064/3200 21 ส.ค. 63
84 สกก.ปักธงชัย             500.00 065/3201 24 ส.ค. 63
85 สกก.บ้านค่าย           2,000.00 065/3202 24 ส.ค. 63
86 สอ.สาธารณสุขยโสธร           1,000.00 065/3203 24 ส.ค. 63
87 ส.โคนมการเกษตรไชยปราการ           1,000.00 065/3204 25 ส.ค. 63
88 สคน.หนองห้าง           1,000.00 065/3205 25 ส.ค. 63
89 สอ.สาธารณสุขลำปาง           1,000.00 065/3206 21 ส.ค. 63
90 ส.โคนมวาริชภูมิ             500.00 065/3207 21 ส.ค. 63
91 สอ.พนง.บ.โตไกอิสเทิร์นรับเบอร์           1,000.00 065/3208 24 ส.ค. 63
92 สอ.การยางแห่งประเทศไทย           2,000.00 065/3209 24 ส.ค. 63
93 สกก.พยุหะคีรี             500.00 065/3210 17 ส.ค. 63
94 สอ.สาธารณสุขปทุมธานี             500.00 065/3211 25 ส.ค. 63
95 สอ.ดรายคัลเลอร์แปซิฟิค             500.00 065/3212 25 ส.ค. 63
96 สอ.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว             500.00 065/3213 25 ส.ค. 63
98 สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท.           1,000.00 065/3215 25 ส.ค. 63
99 สอ.ครูนครพนม             500.00 065/3216 25 ส.ค. 63
100 สอ.กระทรวงพาณิชย์           1,000.00 065/3217 25 ส.ค. 63
101 สกก.สีชมพูธนศิริ             500.00 065/3218 25 ส.ค. 63
102 สอ.ครูราชบุรี             500.00 065/3219 25 ส.ค. 63
103 สคน.เขาพระนอน             500.00 065/3220 25 ส.ค. 63
104 สอ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย           2,000.00 065/3221 25 ส.ค. 63
105 สกก.เมืองชัยภูมิ           1,000.00 065/3222 25 ส.ค. 63
106 สอ.พนักงาน ขสมก.           1,000.00 065/3223 25 ส.ค. 63
107 สอ.ครูเลย           2,000.00 065/3224 25 ส.ค. 63
108 สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่           1,000.00 065/3225 25 ส.ค. 63
109 สกก.กันทรลักษ์           1,000.00 065/3226 25 ส.ค. 63
110 สคน.บ้านโคกม่วง           2,000.00 065/3227 21 ส.ค. 63
111 สอ.สาธารณสุขหนองคาย           3,000.00 065/3228 24 ส.ค. 63
112 สกก.หนองไผ่           1,000.00 065/3229 25 ส.ค. 63
113 สอ.ตำรวจแพร่           1,000.00 065/3230 18 ส.ค. 63
114 สอ.สาธารณสุขชัยนาท           1,000.00 065/3231 25 ส.ค. 63
115 สอ.กองการฝึก กองเรือยุทธการ           2,000.00 065/3233 25 ส.ค. 63
116 สกก.กันตัง             500.00 065/3234 25 ส.ค. 63
117 ชสอ.ไทยไอซีที           1,000.00 065/3235 25 ส.ค. 63
118 สคน.โพธิ์ทองสร้างสรรค์             500.00 065/3236 เงินสด
119 สกก.เพื่อการแปรรูปและการส่งออกจ.ตราด             180.00 065/3237 เงินสด
120 สอ.กรมการปกครอง           2,000.00 065/3238 26 ส.ค. 63
121 สกก.สนม           1,000.00 065/3239 26 ส.ค. 63
122 สกก.พร้าว           1,000.00 065/3242 26 ส.ค. 63
123 สคน.อาซาฮี เทค ประเทศไทย             500.00 065/3243 26 ส.ค. 63
124 สอ.สมิทธิญาณและเพื่อน             500.00 065/3244 26 ส.ค. 63
125 สกก.วารินชำราบ           1,000.00 065/3245 26 ส.ค. 63
126 สกก.คลองหลวง             500.00 065/3246 25 ส.ค. 63
127 สคน.ธัญญาพร             300.00 065/3247 26 ส.ค. 63
128 สอ.พนักงานทีเคที             500.00 065/3248 26 ส.ค. 63
129 สอ.ตำรวจชุมพร             500.00 065/3249 26 ส.ค. 63
130 สกก.กรป.กลาง นพค.พัทลุง(สอง)             500.00 065/3250 26 ส.ค. 63
131 สอ.สาธารณสุขปัตตานี             600.00 065/3251 26 ส.ค. 63
132 ส.เคหสถานบ้านมั่นคงเพชรมณีสอยดาว             500.00 065/3252 26 ส.ค. 63
133 สกก.ร่วมใจ             500.00 065/3253 26 ส.ค. 63
134 ส.สยามเคหสถาน                 (รับใบเสร็จไปแล้ว)             500.00 066/3254 เงินสด
135 สกก.ครบุรี             500.00 066/3255 27 ส.ค. 63
136 สกก.ดอยสะเก็ด             500.00 066/3256 27 ส.ค. 63
137 สกก.เมืองสระแก้ว           1,000.00 066/3257 27 ส.ค. 63
138 รส.กลุ่มเยื่อและกระดาษ             200.00 066/3258 26 ส.ค. 63
139 สอ.สามัญศึกษาจ.นครราชสีมา             500.00 066/3259 27 ส.ค. 63
140 สกก.สันป่าตอง           2,000.00 066/3260 27 ส.ค. 63
141 สคน.ม.ราชภัฏเชียงใหม่             300.00 066/3261 26 ส.ค. 63
142 สอ.สาธารณสุขตรัง           1,000.00 066/3262 27 ส.ค. 63
143 สอ.สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม           1,000.00 066/3263 27 ส.ค. 63
144 สอ.ศูนย์การสุนัขทหาร           1,000.00 066/3264 25 ส.ค. 63
145 สกก.ท่าบ่อ           1,000.00 066/3265 27 ส.ค. 63
146 สอ.ครูชัยนาท           1,000.00 066/3266 27 ส.ค. 63
147 สอ.สาธารณสุขนครนายก             500.00 066/3267 27 ส.ค. 63
148 สอ.เสมาหนองคาย             500.00 066/3268 27 ส.ค. 63
149 สอ.ทนายความแห่งประเทศไทย             500.00 066/3269 27 ส.ค. 63
150 สอ.พนักงานยาสูบ           2,000.00 066/3270 26 ส.ค. 63
151 สอ.ครูมหาสารคาม           2,000.00 066/3271 28 ส.ค. 63
152 สอ.ครูเชียงราย           1,000.00 066/3272 26 ส.ค. 63
153 สอ.ตำรวจภูธรจ.ขอนแก่น           3,000.00 066/3273 27 ส.ค. 63
154 สอ.ปปข.8             500.00 066/3274 27 ส.ค. 63
155 ส.โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม             500.00 066/3275 25 ส.ค. 63
156 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย           1,000.00 066/3276 28 ส.ค. 63
157 สอ.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี             500.00 066/3277 27 ส.ค. 63
158 สคน.วัดยางเขาย้อย             500.00 066/3278 28 ส.ค. 63
159 สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น           2,000.00 066/3280 เงินสด
160 สอ.สันนิบาตสหกรณ์ฯ           1,000.00 066/3281 เงินสด
162 สกก.สีคิ้ว             500.00 066/3283 21 ส.ค. 63
163 สอ.อาปิโก กรุ๊ป           1,000.00 066/3284 25 ส.ค. 63
164 สอ.ตำรวจปัตตานี           1,000.00 066/3285 26 ส.ค. 63
165 สอ.กรมป่าไม้           1,000.00 066/3286 26 ส.ค. 63
166 ชสอ.           3,000.00 066/3288 27 ส.ค. 63
167 สอ.ตชด.ที่ 11           1,000.00 066/3289 27 ส.ค. 63
168 สคน.บ้านพรหมมาสตร์             472.00 066/3290 27 ส.ค. 63
169 สอ.สาธารณสุขจ.สุพรรณบุรี             500.00 066/3291 27 ส.ค. 63
170 สคน.นักกีฬาคนพิการ             500.00 066/3292 27 ส.ค. 63
171 สกก.เมืองลับแล           1,000.00 066/3293 27 ส.ค. 63
172 สกก.น้ำพอง           2,000.00 066/3294 28 ส.ค. 63
173 สอ.รพ.พระปกเกล้า           1,000.00 066/3295 28 ส.ค. 63
174 สกก.สามง่าม             200.00 066/3296 28 ส.ค. 63
175 สคน.กองทุนพรหมพิราม             500.00 066/3297 28 ส.ค. 63
176 รส.รพ.มหาราชนครราชสีมา             500.00 066/3298 28 ส.ค. 63
177 สกก.เชียงกลาง             500.00 066/3299 28 ส.ค. 63
178 สอ.พนักงานซิงเกอร์             500.00 066/3300 28 ส.ค. 63
179 สอ.รพ.สรรพสิทธิประสงค์อุบลฯ           1,000.00 067/3301 28 ส.ค. 63
180 สอ.สาธารณสุขลำพูน           1,000.00 067/3302 28 ส.ค. 63
181 สอ.พนง.บ.การบินไทย           1,000.00 067/3303 28 ส.ค. 63
182 สคน.ครูแม่จัน             500.00 067/3304 28 ส.ค. 63
183 ส.เคหะบ้านไผ่มั่นคงร่วมใจพัฒนา             500.00 067/3305 28 ส.ค. 63
185 สอ.โรงพยาบาลตรัง           1,000.00 067/3307 28 ส.ค. 63
186 สคน.คุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่             300.00 067/3308 31 ส.ค. 63
187 สบ.เดินรถบ้านค่ายระยอง             500.00 067/3309 31 ส.ค. 63
188 สอ.พนง.ไดซินและบริษัทในเครือ             300.00 067/3310 31 ส.ค. 63
189 สคน.บ้านคอโค             500.00 067/3311 31 ส.ค. 63
190 สอ.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ.ลำพูน           1,000.00 067/3312 31 ส.ค. 63
191 สกก.วิหารแดง             500.00 067/3313 31 ส.ค. 63
192 สกก.ศุภนิมิตมหาสาราม             500.00 067/3314 31 ส.ค. 63
193 สอ.สาธารณสุขกาญจนบุรี           1,000.00 067/3315 31 ส.ค. 63
194 สอ.การเคหะแห่งชาติ           1,000.00 067/3316 31 ส.ค. 63
195 ชสก.สมุทรสาคร             500.00 067/3317 31 ส.ค. 63
196 สอ.ครูชลบุรี           1,000.00 067/3318 31 ส.ค. 63
197 สอ.สาธารณสุขอุทัยธานี           1,000.00 067/3319 31 ส.ค. 63
198 สอ.พนักงานธนาคารออมสิน           3,000.00 067/3320 31 ส.ค. 63
199 ส.โคนมเชียงราย             500.00 067/3321 31 ส.ค. 63
200 สอ.ร.15 พัน.1           1,000.00 067/3322 31 ส.ค. 63
201 รส.โรงเรียนการบิน           1,000.00 067/3323 31 ส.ค. 63
202 สคน.ศรีหฤทัยขลุง           1,000.00 067/3324 31 ส.ค. 63
203 สอ.กองบิน 7             500.00 067/3325 31 ส.ค. 63
204 ส.นครนนท์แท็กซี่           1,000.00 067/3326 31 ส.ค. 63
205 สกก.แม่ใจ             500.00 067/3327 31 ส.ค. 63
206 สอ.ครูปราจีนบุรี           1,000.00 067/3328 31 ส.ค. 63
207 สอ.กรมวิชาการเกษตร             500.00 067/3329 31 ส.ค. 63
208 สกก.สารภี             500.00 067/3330 31 ส.ค. 63
209 สอ.ครูอำนาจเจริญ           1,000.00 067/3331 19 ส.ค. 63
210 สกก.นิคมฯเชียงพิณ             500.00 067/3332 20 ส.ค. 63
211 สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจ.ลำปาง             500.00 067/3333 24 ส.ค. 63
212 สอ.ครูนครราชสีมา           1,000.00 067/3334 25 ส.ค. 63
213 สกก.ตำบลแม่ลาว             300.00 067/3335 25 ส.ค. 63
214 สกก.ขาณุวรลักษบุรี           1,000.00 067/3336 26 ส.ค. 63
215 สอ.พนง.ถุงเท้าไทย             500.00 067/3337 1 ก.ย. 63
216 สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา           2,000.00 067/3338 1 ก.ย. 63
217 สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี           2,000.00 067/3339 1 ก.ย. 63
218 สอ.กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์             500.00 067/3340 1 ก.ย. 63
219 สอ.กรมศุลกากร           3,000.00 067/3341 1 ก.ย. 63
220 สอ.พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์             500.00 067/3342 1 ก.ย. 63
221 สอ.ครูยะลา           1,000.00 067/3343 1 ก.ย. 63
222 สคน.ดอยหล่อ             300.00 067/3344 1 ก.ย. 63
223 สอ.สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี           1,000.00 067/3345 1 ก.ย. 63
224 สอ.ข้าราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นศรีสะเกษ           1,000.00 067/3346 1 ก.ย. 63
225 สอ.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์             500.00 067/3348 25 ส.ค. 63
226 สกก.วาปีปทุม           1,000.00 067/3349 27 ส.ค. 63
227 รส.ม.ร.ภ.เชียงใหม่             200.00 067/3350 30 ส.ค. 63
228 สกก.วิเชียรบุรี           2,000.00 067/3351 31 ส.ค. 63
229 สอ.สาธารณสุขกำแพงเพชร           1,000.00 067/3352 1 ก.ย. 63
230 สอ.รพช.สุรินทร์             500.00 067/3353 1 ก.ย. 63
231 สอ.บ.ไทยน้ำทิพย์           1,000.00 067/3354 1 ก.ย. 63
232 สอ.กลุ่ม เอส คิว ไอ             500.00 067/3355 2 ก.ย. 63
233 สกต.ธกส.พิจิตร           1,000.00 067/3356 2 ก.ย. 63
234 สอ.สาธารณสุขมหาสารคาม           1,000.00 067/3357 2 ก.ย. 63
235 สน.วังพระธาตุ             500.00 067/3358 2 ก.ย. 63
236 สอ.ขส.ทอ.           1,000.00 067/3359 2 ก.ย. 63
237 สคน.นักบุญเปโตร           1,000.00 067/3360 2 ก.ย. 63
238 สอ.เลอองกาเวิลด์             410.00 067/3361 2 ก.ย. 63
239 สอ.ตำรวจน้ำ           2,000.00 067/3362 2 ก.ย. 63
240 สอ.ครูสงขลา           1,000.00 067/3363 2 ก.ย. 63
241 สกก.ตะพานหิน           1,608.00 068/3372 เงินสด
242 สคน.เกาะคา           1,200.00 068/3367 9 ก.ย. 63
243 สกก.เมืองบุรีรัมย์             200.00 068/3368 3 ก.ย. 63
244 สคน.กาศเมฆสามัคคี             500.00 068/3369 27 ส.ค. 63
245 สอ.โรงพยาบาลสุโขทัย             500.00 068/3370 26 ส.ค. 63
246 สกก.ชาวไร่อ้อยบ้านโป่ง           1,000.00 068/3371 28 ส.ค. 63
247 สอ.กรมประมง           1,000.00 068/3373 31 ส.ค. 63
248 สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร           2,000.00 068/3374 1 ก.ย. 63
249 สอ.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี           1,000.00 068/3375 31 ส.ค. 63
250 สกก.เมืองนครราชสีมา           1,000.00 068/3376 2 ก.ย. 63
251 สอ.กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ           1,000.00 068/3377 2 ก.ย. 63
252 สอ.สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์             500.00 068/3378 3 ก.ย. 63
253 สอ.นาวิกโยธิน           1,000.00 068/3379 3 ก.ย. 63
254 สคน.บ้านป่าอ้อ             500.00 068/3380 4 ก.ย. 63
255 สอ.ครูกรมสามัญศึกษาจ.เลย             500.00 068/3381 8 ก.ย. 63
256 สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาลฯ           2,000.00 068/3382 8 ก.ย. 63
257 สกก.บ้านรางสีหมอกราชบุรี             500.00 068/3383 8 ก.ย. 63
258 สอ.ม.มหาสารคาม           1,000.00 068/3384 8 ก.ย. 63
259 สอ.พนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค           1,000.00 068/3385 8 ก.ย. 63
260 สอ.เสริมสุข           1,000.00 068/3387 31 ส.ค. 63
261 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดลำพูน             500.00 068/3388 1 ก.ย. 63
262 สอ.กรมพลาธิการทหารบก           1,000.00 068/3389 2 ก.ย. 63
263 สอ.เลคิเซ่             500.00 068/3390 3 ก.ย. 63
264 ส.ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร             500.00 068/3391 3 ก.ย. 63
265 สบ.บ้านมั่นคงอำเภอชุมแพ             300.00 068/3392 3 ก.ย. 63
266 สคน.จอมทอง             300.00 068/3393 8 ก.ย. 63
267 ส.ปลาสวยงามแห่งสยาม           5,400.00 068/3394 9 ก.ย. 63
268 สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา             500.00 068/3395 9 ก.ย. 63
269 สกก.ยางตลาด           1,000.00 068/3396 9 ก.ย. 63
270 สอ.บริษัท ทีโอที           2,000.00 068/3397 9 ก.ย. 63
271 สคน.ครูดอยสะเก็ด             200.00 068/3398 8 ก.ย. 63
272 สอ.กรมช่างอากาศ           3,000.00 068/3399 9 ก.ย. 63
273 สอ.กรมทหารพรานที่ 13             500.00 068/3400 9 ก.ย. 63
274 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่           1,000.00 071/3501 9 ก.ย. 63
275 สกก.เขื่อนเจ้าพระยา           1,000.00 071/3502 9 ก.ย. 63
276 สน.คีรีมาศ           1,000.00 071/3503 9 ก.ย. 63
277 สกก.ห้วยยอด             500.00 071/3504 9 ก.ย. 63
278 สคน.ตรอกนองทวีทรัพย์           1,000.00 071/3505 9 ก.ย. 63
279 ส.เคหสถานพัฒนาชุนชนแสนสุข           1,000.00 071/3506 9 ก.ย. 63
280 สกก.สว่างวีระวงศ์             500.00 071/3507 9 ก.ย. 63
281 ส.เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว             500.00 071/3508 9 ก.ย. 63
282 สกก.หัวตะพาน             500.00 071/3509 10 ก.ย. 63
283 ส.ผู้ปลูกหอมแดงพยุห์             500.00 071/3510 9 ก.ย. 63
284 สกก.พนา           1,000.00 071/3511 9 ก.ย. 63
285 รส.การค้าปราจีนบุรี             500.00 071/3512 10 ก.ย. 63
286 สอ.ม.สงขลานครินทร์           2,000.00 071/3513 10 ก.ย. 63
287 สกก.สว่างอารมณ์           2,000.00 071/3514 ธน.
288 สอ.ครูกระบี่           1,000.00 071/3515 28 ส.ค. 63
289 รส.โรงพยาบาลลำปาง             500.00 071/3516 27 ส.ค. 63
290 สกก.ดีที่เหมาะสมลำพูน             300.00 071/3517 28 ส.ค. 63
291 สบ.ชุมชนบ้านสัมฤทธิ์             300.00 071/3518 31 ส.ค. 63
292 สอ.เอ็มอาร์พี รวมใจออม             500.00 071/3519 31 ส.ค. 63
293 สคน.โนนสมบูรณ์มิตรเจริญ             200.00 071/3520 1 ก.ย. 63
294 สคน.ท่าแพม             500.00 071/3521 3 ก.ย. 63
295 สอ.กระทรวงยุติธรรม           1,000.00 071/3522 3 ก.ย. 63
296 ส.กลุ่ทดั๊บเบิ้ลเอ           1,000.00 071/3523 9 ก.ย. 63
297 สกก.เมืองมหาสารคาม           1,000.00 071/3524 10 ก.ย. 63
298 ชุมนุมสหกรณ์ทหาร           1,000.00 071/3525 10 ก.ย. 63
299 สคน. 5 ธันวาพัฒนา             500.00 071/3526 10 ก.ย. 63
300 รส.โรงพยาบาลสมุทรปราการ             500.00 071/3527 10 ก.ย. 63
301 สกก.น้ำปาด             500.00 071/3528 10 ก.ย. 63
302 สกก.เมืองหนองคาย             500.00 071/3529 10 ก.ย. 63
303 สคน.หาดใหญ่           1,000.00 071/3530 10 ก.ย. 63
304 สอ.สถาบันอุดมศึกษาจ.สุรินทร์           1,000.00 071/3531 10 ก.ย. 63
305 สคน.ท่าขามสามัคคี             500.00 071/3532 10 ก.ย. 63
306 สคน.หมอสมวังแคว้ง           1,000.00 071/3533 9 ก.ย. 63
307 สอ.โรงพยาบาลเลย           1,000.00 071/3534 10 ก.ย. 63
308 สอ.โรงพยาบาลสุรินทร์             500.00 071/3535 9 ก.ย. 63
309 สอ.กรมแผนที่ทหาร           1,000.00 071/3536 8 ก.ย. 63
310 สบ.พานทอง             500.00 071/3537 9 ก.ย. 63
311 สคน.ดาราธิวาสขนาดมอญ             500.00 071/3539 31 ส.ค. 63
312 สอ.โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย             500.00 071/3540 1 ก.ย. 63
313 สคน.ม่วงคำ             300.00 071/3541 8 ก.ย. 63
314 สคน.สะเมิงเหนือ             500.00 071/3542 10 ก.ย. 63
315 สอ.สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์           1,000.00 071/3543 10 ก.ย. 63
316 สกก.กระสัง           1,000.00 071/3544 11 ก.ย. 63
317 สกก.มหาราช             500.00 071/3545 11 ก.ย. 63
318 สบ.พนง.การไฟฟ้านครหลวง             500.00 071/3546 11 ก.ย. 63
319 สกก.พนัสนิคม           2,000.00 071/3547 11 ก.ย. 63
320 สอ.เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูสระแก้ว             500.00 071/3548 11 ก.ย. 63
321 สกก.บุเปื่อย             500.00 071/3549 11 ก.ย. 63
322 สอ.ก้าวหน้า             500.00 071/3550 11 ก.ย. 63
323 สป.แม่กลอง           1,000.00 072/3551 11 ก.ย. 63
324 สอ.โรงพยาบาลนครนายก             500.00 072/3552 11 ก.ย. 63
325 สกก.เมืองเชียงใหม่           1,000.00 072/3553 11 ก.ย. 63
326 สคน.บ้านป่าชิง             500.00 072/3554 11 ก.ย. 63
327 ส.แก้วเกษตร             500.00 072/3555 11 ก.ย. 63
328 สอ.ม.เทคโนโลยีราชมงคล           1,000.00 072/3556 11 ก.ย. 63
329 สบ.ผู้ปฏิบัติงาน ทศท.           2,000.00 072/3557 11 ก.ย. 63
330 สกก.กุดข้าวปุ้น           1,000.00 072/3558 14 ก.ย. 63
331 สคน.ไร่โคกพัฒนา             500.00 072/3559 14 ก.ย. 63
332 สกต.ธกส.ระนอง             500.00 072/3560 14 ก.ย. 63
333 สกก.ลำปะทาว             500.00 072/3561 14 ก.ย. 63
334 ส.เดินรถยนต์โดยสารขนาดเล็กสกลนคร             300.00 072/3562 ธน.
335 สอ.วาย.เอ็ม.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนลไทย             200.00 072/3563 11 ก.ย. 63
336 สอ.สาธารณสุขสมุทรสาคร             500.00 072/3565 1 ก.ย. 63
337 สกก.คลองขลุง             500.00 072/3566 10 ก.ย. 63
338 สกก.ไชยา           1,000.00 072/3567 14 ก.ย. 63
339 สอ.รวมใจฟาสโก้             500.00 072/3568 11 ก.ย. 63
340 สกก.บ้านกำแพงดิน             500.00 072/3569 14 ก.ย. 63
341 สคน.ทุ่งรวงทอง             500.00 072/3570 14 ก.ย. 63
342 สอ.ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร             500.00 072/3571 15 ก.ย. 63
343 สอ.กรมช่างโยธาทหารอากาศ           1,000.00 072/3572 15 ก.ย. 63
344 สอ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพ           1,000.00 072/3573 15 ก.ย. 63
345 สคน.บ้านไร่พัฒนา             500.00 072/3574 15 ก.ย. 63
346 สคน.บ้านหินเทิน           1,000.00 072/3575 15 ก.ย. 63
347 สคน.นิเดค           3,000.00 072/3576 15 ก.ย. 63
348 สกก.แม่ริม             500.00 072/3577 15 ก.ย. 63
349 สคน.โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์             500.00 072/3578 15 ก.ย. 63
350 สอ.กลุ่มเยื่อและกระดาษ             300.00 072/3579 15 ก.ย. 63
351 สอ.สาธารณสุขศรีสะเกษ           1,000.00 072/3580 15 ก.ย. 63
352 สคน.ห้วยท่าช้าง             300.00 072/3581 15 ก.ย. 63
353 สคน.วัดใหม่ประเสริฐ             300.00 072/3582 15 ก.ย. 63
354 สกก.ท่าม่วง           1,000.00 072/3583 15 ก.ย. 63
355 สกก.แม่ทะ             300.00 072/3584 15 ก.ย. 63
356 สกก.ท่าใหม่             500.00 072/3585 15 ก.ย. 63
357 สคน.ชุมชนมหาโพธิ์           1,000.00 072/3586 14 ก.ย. 63
358 สอ. อสมท.           2,000.00 072/3587 15 ก.ย. 63
359 สกก.เมืองขลุง           1,000.00 072/3588 15 ก.ย. 63
360 สกก.กาบเชิง           1,000.00 072/3589 15 ก.ย. 63
361 สคน.รำจวนร่วมใจ             500.00 072/3590 15 ก.ย. 63
362 สคน.เรณูนคร             200.00 072/3591 15 ก.ย. 63
363 สคน.บ้านบุ่งไหม             500.00 072/3592 15 ก.ย. 63
364 สอ.การสื่อสารแห่งประเทศไทย           1,000.00 072/3593 15 ก.ย. 63
365 สคน.ดอนสูงสามัคคี             500.00 072/3594 16 ก.ย. 63
366 สคน.ท่าแร่พัฒนา             300.00 072/3595 16 ก.ย. 63
367 สกก.สตึก           1,000.00 072/3596 16 ก.ย. 63
368 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น           1,000.00 072/3597 28 ส.ค. 63
369 สกก.ห้วยเม็ก           1,000.00 072/3599 11 ก.ย. 63
370 สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย           1,000.00 072/3600 25 ส.ค. 63
371 สอ.สาธารณสุขอำนาจเจริญ             500.00 073/3601 25 ส.ค. 63
372 สอ.สาธารณสุขพะเยา           1,000.00 073/3602 24 ส.ค. 63
373 สอ.ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร             300.00 073/3603 2 ก.ย. 63
374 ส.รถบริการท่าอากาศยานเชียงราย             500.00 073/3604 8 ก.ย. 63
375 สอ.รพช.ร้อยเอ็ด           1,000.00 073/3605 9 ก.ย. 63
376 สอ.นักสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส             500.00 073/3606 11 ก.ย. 63
377 สอ.กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ           1,000.00 073/3607 16 ก.ย. 63
378 สกก.ภูเวียง           1,000.00 073/3608 10 ก.ย. 63
379 สกก.สำโรง             500.00 073/3609 11 ก.ย. 63
380 ส.เทพประสิทธิ์บริการ             300.00 073/3610 14 ก.ย. 63
381 สกก.บ้านโฮ่ง             500.00 073/3611 14 ก.ย. 63
382 สอ.สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ           1,000.00 073/3612 15 ก.ย. 63
383 สคน.เคหะรัษฎาภูเก็ต           1,000.00 073/3613 15 ก.ย. 63
384 สกป.ชุมตาบง             500.00 073/3614 16 ก.ย. 63
385 สอ.สหภาพแรงงานฮิตาชิแห่งประเทศไทย             300.00 073/3615 15 ก.ย. 63
386 สอ.พนักงานอูเอโน             500.00 073/3616 16 ก.ย. 63
387 สคน.มาบไพพัฒนา           1,000.00 073/3617 16 ก.ย. 63
388 สกก.เมืองลพบุรี             500.00 073/3618 16 ก.ย. 63
389 สคน.บ้านซ่องวังจันทร์             500.00 073/3619 16 ก.ย. 63
390 สกก.ตาคลี             500.00 073/3620 16 ก.ย. 63
391 สกก.แม่จัน             500.00 073/3621 16 ก.ย. 63
392 สอ.สนง.คณะกก.พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ           1,000.00 073/3622 16 ก.ย. 63
393 สกก.ทอผ้าไหมบ้านคู             500.00 073/3623 16 ก.ย. 63
394 ส.ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่             200.00 073/3624 14 ก.ย. 63
395 สอ.ครูแม่ฮ่องสอน             500.00 073/3625 16 ก.ย. 63
396 สกก.เมืองพล           1,000.00 073/3626 16 ก.ย. 63
397 สคน.วังดาบอ่างคีรี             500.00 073/3627 15 ก.ย. 63
398 สน.ปลายพระยา             500.00 073/3628 28 ส.ค. 63
399 สอ.พนง.การประปานครหลวง           3,000.00 073/3629 31 ส.ค. 63
400 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             500.00 073/3630 2 ก.ย. 63
401 สกก.โนนสะอาด           1,000.00 073/3631 10 ก.ย. 63
402 สอ.เครือสมิติเวช           1,000.00 073/3632 16 ก.ย. 63
403 สกก.สูงเม่น             500.00 073/3633 17 ก.ย. 63
404 สกก.หนองหวาย           1,000.00 073/3634 17 ก.ย. 63
405 ส.โคนมแม่วาง           1,000.00 073/3635 17 ก.ย. 63
406 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสอ.สธ.ไทย           5,000.00 073/3636 17 ก.ย. 63
407 สน.ท่ายาง             500.00 073/3637 17 ก.ย. 63
408 สกก.ศีขรภูมิ           1,000.00 073/3638 17 ก.ย. 63
409 สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32           1,000.00 073/3639 21 ส.ค. 63
410 สอ.ร.3 พัน 3           1,000.00 073/3640 31 ส.ค. 63
411 สกก.ทุ่งสง           1,000.00 073/3641 15 ก.ย. 63
412 ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดราชบุรี             500.00 073/3642 17 ก.ย. 63
413 สกก.แวงน้อย             500.00 073/3647 9 ก.ย. 63
414 สกก.นิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม           1,000.00 073/3648 9 ก.ย. 63
415 สกก.พระนครศรีอยุธยา           1,000.00 073/3649 18 ก.ย. 63
416 สกต.ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์             500.00 073/3650 17 ก.ย. 63
417 ส.โคนมท่าหลวง             500.00 074/3651 18 ก.ย. 63
418 สกก.ปราสาท           1,000.00 074/3652 17 ก.ย. 63
419 สอ.ครูปทุมธานี           2,000.00 074/3653 18 ก.ย. 63
420 ชสค.           4,000.00 074/3654 26/8-3/9
421 สกก.บ้านด่านลานหอย             500.00 074/3655 18 ก.ย. 63
422 สคน.ซึ้งสามัคคี           1,000.00 074/3656 21 ก.ย. 63
423 สอ.เอส เอส เค กลการ             500.00 074/3657 18 ก.ย. 63
424 สอ.ครูร้อยเอ็ด           3,000.00 074/3658 18 ก.ย. 63
425 สอ.พนักงานบริษัทขนส่ง           1,000.00 074/3659 21 ก.ย. 63
426 สกก.ศรีเมืองใหม่           1,000.00 074/3660 18 ก.ย. 63
427 สกก.บางพลี             500.00 074/3661 21 ก.ย. 63
428 สกก.เมืองลพบุรี             500.00 074/3662 21 ก.ย. 63
429 สกก.เขาย้อย           1,000.00 074/3663 21 ก.ย. 63
430 สกก.โพธาราม           1,000.00 074/3664 21 ก.ย. 63
431 สกก.ศุภนิมิตฯเฉลิมพระเกียรติ์             500.00 074/3665 21 ก.ย. 63
432 สอ.โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก             300.00 074/3666 21 ก.ย. 63
433 สกก.หนองหญ้าไซ             500.00 074/3667 21 ก.ย. 63
434 สคน.ห้วยหลัวสามัคคี             500.00 074/3668 21 ก.ย. 63
435 สกก.ด่านขุนทด           1,000.00 074/3669 21 ก.ย. 63
436 สกก.ชุมแพ           1,000.00 074/3670 21 ก.ย. 63
437 สอ.พนักงานฝาจีบ           1,000.00 074/3671 22 ก.ย. 63
438 สคน.เวฬุวัน           1,000.00 074/3672 22 ก.ย. 63
439 ส.ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน             500.00 074/3673 22 ก.ย. 63
440 ส.เคหสถานชุมชนคลองเตย           1,000.00 074/3674 22 ก.ย. 63
441 สกก.สบเมย             300.00 074/3675 17 ก.ย. 63
442 สกย.พารานาดีปราจีนบุรี             500.00 074/3676 18 ก.ย. 63
443 สอ.ครูระนอง             500.00 074/3677 22 ก.ย. 63
444 รส.จันทบุรี             500.00 074/3678 22 ก.ย. 63
445 สกต.ธกส.นครศรีธรรมราช             200.00 074/3679 15 ก.ย. 63
446 สกก.นางรอง           2,000.00 074/3680 22 ก.ย. 63
447 สอ.พนักงานคาวาซากิ             500.00 074/3681 18 ก.ย. 63
448 สกก.คำตากล้า             300.00 074/3682 22 ก.ย. 63
449 สอ.เนาวรัตน์พัฒนาการ           1,000.00 074/3683 22 ก.ย. 63
450 สคน.ห้วยยางขาม             300.00 074/3684 17 ก.ย. 63
451 ส.เดินรถเพชรบูรณ์             300.00 074/3685 21 ก.ย. 63
452 สกก.แม่สอด             500.00 074/3686 21 ก.ย. 63
453 สกก.ศรีชื่นชม           1,000.00 074/3687 21 ก.ย. 63
454 สคน.บีพีกรุ๊ปเงินฝากพอเพียง             500.00 074/3688 21 ก.ย. 63
455 สกก.วัดโบส์ถ           1,000.00 074/3689 22 ก.ย. 63
456 สคน.บุญเรืองพัฒนา             300.00 074/3690 23 ก.ย. 63
457 สอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ           1,000.00 074/3691 23 ก.ย. 63
458 สน.ดงมูลสอง           5,000.00 074/3692 23 ก.ย. 63
459 สอ.กรมสนันสุนกองพลทหาราบที่ 9           1,000.00 074/3693 23 ก.ย. 63
460 สอ.ตำรวจภูธรจ.ยโสธร           1,000.00 074/3694 23 ก.ย. 63
461 สกก.บางมูลนาก           1,000.00 074/3695 23 ก.ย. 63
462 สกก.สทิงพระ           1,000.00 074/3696 23 ก.ย. 63
463 สคน.พระหฤทัยเชียงใหม่             500.00 074/3697 22 ก.ย. 63
464 สกก.พรหมพิราม           1,000.00 074/3698 24 ก.ย. 63
465 สคน.คิ้วนางกาญจนบุรี           1,000.00 074/3699 24 ก.ย. 63
466 สส.ชสอ.           3,000.00 069/3427 22 ก.ย. 63
467 สอ.เอไอเอส           1,000.00 069/3428 23 ก.ย. 63
468 สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี           2,000.00 075/3701 21 ก.ย. 63
469 สคน.วังขนาย           1,000.00 075/3702 24 ก.ย. 63
470 สอ.สาธารณสุขพิจิตร             500.00 075/3703 24 ก.ย. 63
471 สอ.เอสยูอี             500.00 075/3704 24 ก.ย. 63
472 สคน.ท่าพระ           1,000.00 075/3705 24 ก.ย. 63
473 สอ.สหภาพแรงงานไทยคาร์ยอนแบล็ค             500.00 075/3706 24 ก.ย. 63
474 สน.สันทราย           1,000.00 075/3707 24 ก.ย. 63
475 สกก.เมืองอุบลราชธานี           1,000.00 075/3708 23 ก.ย. 63
476 สอ.มณฑลทหารบกที่ 33             500.00 075/3709 24 ก.ย. 63
477 สอ.โรงพยาบาลเบตง             500.00 075/3710 23 ก.ย. 63
478 สอ.โรงพยาบาลโพธาราม             500.00 075/3711 23 ก.ย. 63
479 สอ.สามัญศึกษานครสวรรค์           1,000.00 075/3712 23 ก.ย. 63
480 สกก.โขงเจียม             500.00 075/3713 24 ก.ย. 63
481 สคน.ศาลาเขื่อน             500.00 075/3714 24 ก.ย. 63
482 สอ.ตำรวจนครศรีธรรมราช           1,000.00 075/3715 24 ก.ย. 63
483 รส.พนักงานมิตซูบิชิมอเตอร์ส             500.00 075/3716 25 ก.ย. 63
484 สกก.นิคมฯพิมาย             500.00 075/3718 25 ก.ย. 63
485 รส.การขนส่ง           1,000.00 075/3719 26 ก.ย. 63
486 สบ.เพื่อคนตาบอดและคนพิการ           1,300.00 075/3720 28 ก.ย. 63
487 สกก.โนนสุวรรณ             500.00 075/3721 17 ก.ย. 63
488 สกก.พรรณานิคม             500.00 075/3722 21 ก.ย. 63
489 สอ.ครูหนองคาย           1,000.00 075/3723 24 ส.ค. 63
490 สคน.ชุมชนมาบตาพุดร่วมใจ             500.00 075/3724 28 ก.ย. 63
491 สอ.สาธารณสุขสตูล             500.00 075/3725 22 ก.ย. 63
492 สกก.บางไทร             500.00 075/3726 23 ก.ย. 63
493 รส.โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี           1,000.00 075/3727 25 ก.ย. 63
494 สกก.รัตนบุรี             500.00 075/3728 25 ก.ย. 63
495 สอ.มณฑลทหารบกที่ 23           1,000.00 075/3729 25 ก.ย. 63
496 สน.ท่าแซะ           1,000.00 075/3730 28 ก.ย. 63
497 สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์           1,000.00 075/3731 29 ก.ย. 63
498 สคน.บ้านทุ่งเลียบ             500.00 075/3732 28 ก.ย. 63
499 สอ.สาธารณสุขจันทบุรี           1,000.00 075/3733 28 ก.ย. 63
500 สบ.เพิ่มพูน             900.00 075/3734 28 ก.ย. 63
501 สอ.ครูนครสวรรค์           1,000.00 075/3735 28 ก.ย. 63
502 สอ.ฐานทัพเรือสัตหีบ           2,000.00 075/3736 29 ก.ย. 63
503 สกก.เลิงนกทา             500.00 075/3737 30 ก.ย. 63
504 สอ.กองพันทหาราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รอ.           1,000.00 075/3738 30 ก.ย. 63
505 สอ.สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร             500.00 075/3739 10 ก.ย. 63
506 สคน.สระพัฒนา           1,000.00 078/3851 23 ก.ย. 63
507 สอ.สาธารณสุขเชียงราย           1,000.00 078/3852 25 ก.ย. 63
508 สคน.สันมะแฟน  58             500.00 078/3853 24 ก.ย. 63
509 ส.เคหสถานสีหราชเดโชชัย             500.00 078/3854 24 ก.ย. 63
510 สอ.กลุ่มไทยเรดิเอเตอร์             500.00 078/3855 29 ก.ย. 63
511 สบ.ตลาดเพื่อชุนชนบางแตน           1,000.00 078/3856 30 ก.ย. 63
512 สอ.มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทย             500.00 078/3857 29 ก.ย. 63
513 สคน.แม่สะเรียง             300.00 078/3858 30 ก.ย. 63
514 ส.สี่ล้อเล็กภูเก็ต             500.00 078/3859 30 ก.ย. 63
515 สคน.หนองหญ้าปล้อง             500.00 078/3860 ธน.
516 สคน.ห้วนขานาง-ทุ่งนา             300.00 078/3861 ธน.
517 สกก.เขาสวนกวาง           2,000.00 078/3862 28 ก.ย. 63
518 ส.บางกอกไซเคิ้ลอินดัสเตรียลออมทรัพย์           1,000.00 078/3863 28 ก.ย. 63
519 สอ.พนง.บ.ซี เค ชูส์(ประเทศไทย)           1,000.00 078/3864 30 ก.ย. 63
520 สคน.ช่องลมพัฒนา           1,000.00 078/3865 30 ก.ย. 63
521 ชสอ.ตำรวจแห่งชาติ           5,000.00 078/3866 1 ต.ค. 63
522 สกก.เมืองแกลง           1,000.00 078/3867 1 ต.ค. 63
523 สกก.เมืองเพชรบุรี             500.00 078/3868 1 ต.ค. 63
524 สอ.ศูนย์การบินทหารบก           1,000.00 078/3869 1 ต.ค. 63
525 สกก.บ้านไร่             500.00 078/3870 1 ต.ค. 63
526 สกก.องครักษ์             500.00 078/3871 1 ต.ค. 63
527 สอ.ม.วลัยลักษณ์             500.00 078/3872 2 ต.ค. 63
528 สคน.เอ็น เอช เค สปริง           1,000.00 078/3873 2 ต.ค. 63
529 สคน.ทัพไทย             300.00 078/3874 4 ต.ค. 63
530 สคน.บ้านชุมทหารสามัคคี             500.00 078/3875 2 ต.ค. 63
531 สคน.รวมน้ำใจท่ายาง           1,000.00 078/3876 2 ต.ค. 63
532 สอ.โรงพยาบาลสกลนคร             500.00 078/3877 2 ต.ค. 63
533 สน.วังน้ำเย็นสอง           1,000.00 078/3878 14 ก.ย. 63
534 สคน.ฮอนด้าออโตโมบิล           2,000.00 078/3879 30 ก.ย. 63
535 สอ.กองบิน 46           1,000.00 078/3881 2 ต.ค. 63
536 สคน.อำเภอพระยืน             500.00 078/3882 5 ต.ค. 63
537 ส.โคนมลำพูน             500.00 078/3883 5 ต.ค. 63
538 สอ.ครูชุมพร           1,000.00 078/3884 2 ต.ค. 63
539 สคน.เพิ่มพูนทรัพย์เวียงฝาง             300.00 078/3885 5 ต.ค. 63
540 สอ.สภากาชาดไทย           1,000.00 078/3886 6 ต.ค. 63
541 สกก.ท่ามะกา           1,000.00 078/3887 7 ต.ค. 63
542 สกก.เมืองขอนแก่น           1,000.00 078/3888 6 ต.ค. 63
543 สคน.ภูสิงห์มิ่งมิตร             300.00 078/3889 7 ต.ค. 63
544 สคน.บางนกแขวก           1,000.00 078/3890 7 ต.ค. 63
546 สอ.ครูนครปฐม           2,000.00 078/3892 6 ต.ค. 63
547 สอ.บริษัทไม้อัดไทย             500.00 078/3894 6 ต.ค. 63
548 สอ.พนักงานโอสถสภา           2,000.00 078/3895 6 ต.ค. 63
549 สกกก.ท่ายาง             500.00 078/3897 22 ก.ย. 63
550 สคน.บ้านบางตาหงาย             500.00 078/3898 23 ก.ย. 63
551 สกก.ภูหลวง             500.00 078/3899 6 ต.ค. 63
552 ส.โคนมพิมาย           1,000.00 078/3900 7 ต.ค. 63
553 สกก.ท่าลี่             500.00 080/3951 7 ต.ค. 63
554 สสจ.เชียงใหม่           2,000.00 080/3952 7 ต.ค. 63
555 สกก.ลอง             500.00 080/3953 7 ต.ค. 63
556 ส.การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ             500.00 080/3954 8 ต.ค. 63
557 สนง.สกจ.ขอนแก่น           6,000.00 080/3955 8 ต.ค. 63
558 สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน           2,000.00 080/3956 8 ต.ค. 63
559 สคน.บ้านนายาง             500.00 080/3957 8 ต.ค. 63
560 สกก.นิคมฯลำน้ำน่าน             500.00 080/3958 8 ต.ค. 63
561 สคน.ตำบลหวาย             500.00 080/3959 8 ต.ค. 63
562 สอ.กองพลทหาราบที่ 5           1,000.00 080/3960 9 ต.ค. 63
563 สอ.รพช.           1,000.00 080/3961 6 ต.ค. 63
564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์           2,000.00 080/3963 9 ต.ค. 63
565 สกก.เกษตรสมบูรณ์           1,000.00 080/3964 9 ต.ค. 63
566 ส.ชุมชนตำบลสะอาด             400.00 080/3965 7 ต.ค. 63
567 ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จก.           1,000.00 080/3967 เงินสด
568 ส.ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง             909.00 080/3968 เงินสด
569 ส.ไวน์อุโมงค์ลำพูน             500.00 080/3969 12 ต.ค. 63
570 สกก.หนองวัวซอ           1,000.00 080/3970 8 ต.ค. 63
571 สกก.ชุมแสง           1,000.00 080/3971 14 ต.ค. 63
572 สคน.หนองขานาง           5,000.00 080/3972 14 ต.ค. 63
573 สอ.กองบิน 1             500.00 080/3973 15 ต.ค. 63
574 สอ.ข้าราชการพนง.ส่วนท้องถิ่นยโสธร             500.00 080/3874 15 ต.ค. 63
575 สอ.ครูพิษณุโลก           1,000.00 080/3976 15 ต.ค. 63
576 สคน.บางกุ้ง           1,000.00 080/3977 ธน
577 นางระเบียบ   บุญทองเสน             500.00 080/3978 เงินสด
578 สอ.เจ้าหน้าที่องค์การค้าของคุรุสภา           1,000.00 080/3979 6 ต.ค. 63
579 สมาคมฌาปนกิจฯสอ.รัฐวิสาหกิจไทย           2,400.00 080/3980 15 ต.ค. 63
580 รส.ยูเนี่ยนบางชัน           1,000.00 080/3981 15 ต.ค. 63
581 สคน.ทองหลางสามัคคี             760.00 080/3982 8 ต.ค. 63
582 สคน.หนองบัวแปะ           1,000.00 080/3983 15 ต.ค. 63
583 ส.โคนมไทย-เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง           1,000.00 080/3984 15 ต.ค. 63
584 คุณกาญจนา  คำพุฒ             440.00 080/3986 เงินสด
585 สอ.ผู้ปฏิบัติงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ             500.00 080/3985 16 ต.ค. 63
586 คุณนพดล  วรมานะกุล           5,555.00 080/3987 19 ต.ค. 63
587 ตู้รับบริจาคกฐิน           7,040.00 080/3989 เงินสด
588 สกก.วัฒนานครและสปก.อำเภอวัฒนานคร             620.00 080/3990 "
589 นางสาวอุมารัตน์  คำภักดี             200.00 080/3991 "
590 นางดวงกมล   คล่องการเขียน             100.00 077/3821 "
591 ส.การเช่าซื้อที่ดินเมืองเก่า           1,000.00 080/3993 14 ต.ค. 63
592 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สอ.ราชการไทย           1,000.00 080/3994 16 ต.ค. 63
593 สอ.วชิระพยาบาล           1,000.00 080/3995 20 ต.ค. 63
594 สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์           1,000.00 080/3996 20 ต.ค. 63
595 นางสุชาดา  ยอดสุรางค์         20,000.00 080/3997 20 ต.ค. 63
596 สอ.สาธารณสุขเชียงใหม่             500.00 080/3998 20 ต.ค. 63
597 สกก.สบปราบ             900.00 077/3824 ธน.
598 ส.โคนมอำเภอปะคำ           1,000.00 080/3999 20 ต.ค. 63
599 สกก.นิคมฯห้วยหลวง             500.00 080/4000 21 ต.ค. 63
600 สอ.พนง.ม.มหามงกุฏราชวิทยาลัย             500.00 081/4001 21 ต.ค. 63
601 สบ.พนง.กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย           1,000.00 081/4002 21 ต.ค. 63
602 สอ.สนง.เลขานุการกองทัพบก           1,000.00 081/4003 21 ต.ค. 63
602 สอ.รพช.และอบจ.ศรีสะเกษ             500.00 081/4004 25 ก.ย. 63
  รวม     574,924.00