สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศ

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์เด่นประจำจังหวัด (Cooperative Geographical Indicator – CGI)

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี
 วันที่ 23 ส.ค. 2563 เวลา 01:52 น.
 969
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์เด่นประจำจังหวัด (Cooperative Geographical Indicator – CGI)
 
โดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อส่งเสริมการสร้างตราผลิตภัณฑ์และจัดทำทะเบียนผลิตภัณฑ์สหกรณ์ประจำจังหวัด (Cooperative Geographical Indicator – CGI)
2. เพื่อสร้างโอกาสช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ออนไลน์กับสหกรณ์ไทยและต่างประเทศ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สหกรณ์ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ประจำจังหวัด (CGI) โดยใช้คุณลักษณะพิเศษของสินค้าสหกรณ์จากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ๆ เป็นตัวนำเพื่อให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดภาพลักษณ์ เชื่อมโยงระหว่างคุณลักษณะพิเศษนั้นกับพื้นที่แหล่งผลิต
4. เพื่อพัฒนาฐานระบบข้อมูลสหกรณ์สมาชิกและส่งเสริมการเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจการค้าของสหกรณ์ (New Normal) ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
 
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ที่นี้ คลิก
 
สามารถส่งข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2563
 
สอบถามเพิ่มเติมที่ :
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สายงานส่งเสริม
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
       1. นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง
       2. นางสาวจุฑารัตน์ พงภักดิ์
เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0 2669 3254 ต่อ 1026
Website : www.cltcoop.com , www.clt.or.th
Email : fakhwan10@gmail.com , clt.thailand@gmail.com
ID Line : pleasegiveme
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกไฟล์แนบ