สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวจันทร์ทิพย์

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด 890/16 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 คุณมลธิชา ลบยิ้ม โทร. 083-9603328
792
ข้าวจันทร์ทิพย์ ข้าว กข.43 มีค่าดัชนีน้ำตาลในข้าวต่ำ สำหรับคนรักสุขภาพ ข้าวขาวนุ่มอร่อย
ราคา 45 บาท

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450