สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ปลาสลิดหอมบางบ่อ

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด 561,561/1-2 หมู่ 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ คุณวีร์สุดา โทร.02-0755401
919
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450