สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดอกเห็ด

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด 52 หมู่8 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120 นายรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ โทร 081-7269215
3

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดอกเห็ด

 

 

ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร 02-6693240