สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวไรซ์เบอร์รี่

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด 4 ม.8 ถ.สืบศิริ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 คุณรพีพรรณ วีรพจน์ โทร. 081-7902200
1,317
ราคา : 80 บาท/กก.
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450