สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด (กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านสหกรณ์) 62 ม.3 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 คุณอัมภิรา รอดโพธิ์ทอง โทร. 080-1416123
375
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450