สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ผลิตภัณฑ์จากการเป่าแก้ว

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด (กลุ่มเป่าแก้วบางพลี) 98/42 ม.7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 คุณจันทิรา ไชยเสน โทร. 081-3481399
356
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450