สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


น้ำมะนาวพร้อมดื่ม

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ผู้ปลูกมะนาว บ้านแพ้ว ดำเนินสะดวก จำกัด 73 ม.1 ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210 คุณนิวัติ ปากวิเศษ โทร. 081-8063073
1,026
ราคา : 10 บาท/ขวด
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450