สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กล้วยตาก

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม 120 ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 คุณพรรณี สระสุ โทร 098-8245784
52
ประสานงานโดย : ศูนย์ประสานงานธุรกิจสหกรณ์ไทย-อาเซียน
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693240