สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กล้วยตาก

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรบางกระทุ่ม จำกัด (กลุ่มสตรีสหกรณ์กล้วยตากบางกระทุ่ม) 120 ม.3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 คุณพรรณี สระสุ โทร. 098-8245784
98
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450