สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


กาแฟคั่ว-บด/3 in 1

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด 274 ม.9 ถ.ท่าแซะ-ปะทิว ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 คุณไสว พุทษิต โทร. 081-2719282
1,393
กาแฟพันธุ์โรบัสต้า สหกรณ์ ได้ดำเนินการภายใต้หลักการและวิธีการของสหกรณ์ มีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวม พร้อมทั้งนำผลผลิตกาแฟสารจากสมาชิก มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชื่อ กาแฟชุมพร และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกาแฟ อาทิ กาแฟคั่ว – บด กาแฟพร้อมดื่มและล่าสุด คือ กาแฟ 3 in 1 ตรากาแฟชุมพร

ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450