สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวลับแล

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด 206 ม.13 ถ.อินใจมี ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 คุณรังสรรค์ ดีณรงค์ โทร. 081-8882006
937
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450