สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


ข้าวทุ่งกุลาฟาร์ม

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด 215 ม.11 ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 คุณอัสมน วัชรกาลกุล โทร. 081-4245639
939
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450