สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด


เมล็ดพันธ์ข้าวมะลิ 105

ข้อมูลติดต่อสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์การเกษตรนาโพธิ์ จำกัด 108 หมู่8 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 คุณศิริลักษณ์ ศรีคุณ โทร. 064-2155245 / 089-2802385
872
ติดต่อประสานงาน :
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450